Quyết định 26/2006/QĐ-UBND

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành đã được thay thế bởi Quyết định 05/2008/QĐ-UBND quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 02/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Số: 26/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Du Lịch được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tại Tờ trình số: 61/TMDL-QLDL ngày 15/02/2006 về việc đề nghị phê duyệt quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở: Thương mại Du lịch, Tài Chính, Giao thông Vận tải, Y tế, Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục trưởng: Cục Hải quan, Cục thuế; Trưởng BQL Khu kinh tế cửa khẩu, Ga Liên vận quốc tế Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 196/1998/QĐ-UB ngày 18/08/1998 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý du lịch trong khu vực kinh tế Cửa khẩu Lào Cai.

 

 

Nơi nhận:
- TT, TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Như Điều 2 QĐ;
- Các DN kinh doanh DL trên địa bàn;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các chuyên viên;
- Lưu VT, TH, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Kim

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

a) Phạm vi: Các hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ được thực hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

b) Đối tượng điều chỉnh: Các tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là các đơn vị) kinh doanh lữ hành quốc tế, các hướng dẫn viên du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Điều 2. Trong Quy chế này, các từ ngữ:

Khách du lịch, điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch, được hiểu theo Điều 4, Chương I của Luật Du lịch.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

Điều 3. Các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Du Lịch, đồng thời phải được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Điều 4. Ngoài việc tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phải thực hiện các quy định sau đây:

1. Chấp hành, phổ biến và hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, các quy định của trung ương và của tỉnh về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc, quy chế quản lý nơi đến du lịch.

2. Có biện pháp và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn về tính mang và tài sản hợp pháp của khách du lịch.

3. Mua bảo hiểm cho khách ngay sau khi khách nhập cảnh, xuất cảnh.

4. Niêm yết, công khai giá và các điều kiện thực hiện chương trình du lịch, dịch vụ du lịch, đảm bảo các dịch vụ cung cấp theo nhu cầu thỏa thuận cho khách hàng đúng số lượng và chất lượng như đã quảng cáo; không đưa khách đến ăn, ngủ tại các cơ sở lưu trú không đủ tiêu chuẩn và ngoài phạm vi quy định.

5. Báo cáo về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý du lịch tại địa phương biết trước khi hoạt động kinh doanh.

6. Quản lý hướng dẫn viên, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hướng dẫn viên của doanh nghiệp. Chỉ được sử dụng hướng dẫn viên du lịch đã được cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định để hướng dẫn khách du lịch.

7. Không được cho tổ chức, cá nhân khác mua, bán, thuê, mượn tư cách pháp nhân, tên doanh nghiệp của mình để hoạt động kinh doanh du lịch. Không được khoán trắng hoặc buông lỏng quản lý đối với hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, cá nhân điều hành.

8. Ký hợp đồng đón khách hàng năm và thực hiện thanh lý hợp đồng đúng quy định.

9. Quản lý khách từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh, thực hiện đón khách theo tour trọn gói, đúng chương trình đã ký kết. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nảy sinh trong quá trình đưa đón khách.

10. Khi hướng dẫn viên chuyển công tác đến đơn vị khác hoặc không hành nghề hướng dẫn du lịch thì đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế phải báo cáo cơ quan cấp Thẻ hướng dẫn viên để thu hồi Thẻ hướng dẫn viên theo quy định.

11. Các đơn vị mở Chi nhánh kinh doanh lữ hành quốc tế tại Lào Cai phải kê khai nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh và là đầu mối duy nhất của doanh nghiệp được làm thủ tục đề nghị xét duyệt nhân sự cho khách nhập cảnh, xuất cảnh và đưa, đón khách qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

12. Thực hiện đúng chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu, hồ sơ quản lý khách theo tour và sổ theo dõi khách từng ngày tháng theo đúng quy định về hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm, kết quả hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý chuyên ngành.

a) Báo cáo tháng: trước ngày 15 tháng sau.

b) Báo cáo quý: trước ngày 15 tháng đầu của quý sau.

c) Báo cáo năm: trước ngày 20 tháng 02 năm sau.

Điều 5. Các quy định và điều kiện về hướng dẫn du lịch được thực hiện theo Chương VII của Luật Du lịch

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân tham gia kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được thực hiện theo quy định của Luật Du lịch.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 7. Giao Sở Thương mại và Du lịch:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế xây dựng giá sàn các tour du lịch trình UBND tỉnh quyết định cho từng thời kỳ.

3. Chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh, quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

4. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/04/2002 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

5. Hợp tác, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý các địa phương trong nước và các cơ quan hữu quan Trung Quốc nhằm cùng tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý kinh doanh lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Điều 8. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu thành phố Lào Cai:

Tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch để quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu trong việc làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho khách du lịch.

Điều 9. Giao Công an tỉnh:

1. Bộ phận Quản lý xuất nhập cảnh: Mở sổ theo dõi việc cấp thẻ du lịch, cấp sổ thông hành cho các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chỉ làm thủ tục xét duyệt nhân sự cho khách đi du lịch khi có văn bản đề nghị của các đơn vị kinh doanh du lịch.

a) Bố trí cán bộ thường trực, đảm bảo các điều kiện cần thiết, thuận lợi cho khách du lịch làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định hiện hành.

b) Hàng tháng cung cấp số liệu khách xuất cảnh, nhập cảnh của từng đơn vị du lịch đón khách Sở Thương mại và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Bộ phận Cảnh sát Giao thông: Phối hợp với Thanh tra Du lịch tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch quốc tế, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và các phương tiện đi lại trên tuyến đường bộ và đường sắt.

3. Bộ phận thường trực tại Trung tâm quản lý Cửa khẩu quốc tế Lào Cai: Đảm bảo tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết nhanh, gọn thủ tục tạm nhập tái xuất cho các loại phương tiện: Xe ô tô con, xe ô tô chở khách, xe gắn máy theo quy định hiện hành, không gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân khi làm thủ tục nhập cảnh.

Điều 10. Giao Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh:

1. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và Cục Hải quan Lào Cai kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục, xử lý vi phạm đối với khách xuất cảnh, nhập cảnh và các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế tại cửa khẩu.

2. Mở sổ theo dõi khách xuất cảnh, nhập cảnh bằng thẻ, hộ chiếu, giấy thông hành cho các đơn vị du lịch trực tiếp đưa, đón.

3. Chỉ cho phép hướng dẫn viên có thẻ và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định được làm nhiệm vụ đưa đón, hướng dẫn khách qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

4. Hàng tháng cung cấp số liệu khách xuất cảnh, nhập cảnh của các đơn vị kinh doanh lữ hành theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh, đồng thời cung cấp số liệu cho Sở Thương mại và Du lịch.

Điều 11. Giao Sở Y tế:

Bố trí cán bộ làm thủ tục kiểm dịch y tế cho khách từ 7h đến 22h hàng ngày, đảm bảo đúng thủ tục quy định và tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng không gây sách nhiễu, phiền hà đối với các doanh nghiệp và khách du lịch.

Điều 12. Giao Cục Hải quan:

Bố trí cán bộ kiểm tra hành lý, xử lý vi phạm và làm thủ tục cho khách du lịch từ 7h đến 22h hàng ngày, đảm bảo đúng thủ tục quy định và tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng; không gây sách nhiễu, phiền hà đối với các doanh nghiệp và khách du lịch.

Điều 13. Giao Cục Thuế tỉnh:

Có trách nhiệm kiểm tra việc quyết toán thuế của các đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế tại cửa khẩu, thực hiện đôn đốc các đơn vị thu nộp thuế và xử lý vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Giao Sở Giao thông- Vận tải:

Bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp giấy phép vận tải quốc tế cho xe ô tô Việt Nam và Trung Quốc có nhu cầu đi vào địa giới hành chính tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) theo các biên bản thỏa thuận song phương hai bên đã ký kết.

Điều 15. Giao Ga Liên vận Quốc tế Lào Cai:

Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tính văn minh, lịch sự khi đón và kiểm tra khách đồng thời phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ Thanh tra du lịch vào ga, lên tàu kiểm tra Thẻ hướng dẫn viên dẫn khách đi tàu bằng Thẻ du lịch.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm:

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi, quyết định trái với các quy định hiện hành của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây cản trở cho các đơn vị kinh doanh, làm trái với những quy định của quy chế này và các quy định pháp luật về du lịch tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo đúng pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật và quy chế này sẽ được đề nghị khen thưởng theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 17. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần thay đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thương mại và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2006
Ngày hiệu lực08/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Ngọc Kim
       Ngày ban hành29/03/2006
       Ngày hiệu lực08/04/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/02/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 26/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2006/QĐ-UBND Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành