Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2008/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2008/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO – HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tại Công văn số 411/BQL-KH ngày 31 tháng 7 năm 2008, công văn số 437/BQL ngày 20 tháng 8 năm 2008; của Sở Tư pháp tại công căn số 289/STP-XDKTVB ngày 22 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong KKTCKQT Cầu Treo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Văn Thạch

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này cụ thể hóa một số chính sách của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhằm tạo điều kiện để khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (sau đây viết tắt là KKTCKQT Cầu Treo).

Điều 2. Đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư tại Quy định này là nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động theo quy định của Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, có đầu tư trực tiếp tại KKTCKQT Cầu Treo.

Điều 3. Tất cả các dự án (trừ những dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam) đầu tư tại KKTCKQT Cầu Treo được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp đối với cùng một vấn đề mà các văn bản quy phạm pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. Riêng các ưu đãi theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì áp dụng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Điều 4. Các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đầu tư tại KKTCKQT Cầu Treo trước ngày Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực mà chưa được hưởng đủ ưu đãi thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định này cho thời gian còn lại của dự án.

Điều 5. Một số từ ngữ trong Quy định này được hiểu như sau:

Cụm từ “nội địa Việt Nam” là phần lãnh thổ nước Việt Nam ngoài khu KKTCKQT Cầu Treo và các khu phi thuế quan khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA TỈNH HÀ TĨNH

Điều 6. Các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỷ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng phục vụ chung cho KKTCHQT Cầu Treo không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trên toàn bộ diện tích đât được giao trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đất để làm nhà ở tập thể cho người lao động của các dự án đầu tư sản xuất vào KKTCKQT Cầu Treo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Giá đất tại KKTCKQT Cầu Treo được UBND tỉnh công bố hàng năm theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 7. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ của dự án. Các dự án đầu tư vào KKTCKQT Cầu Treo của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Khuyến khích nhà đầu tư chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kinh phí này sẽ được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các dự án đầu tư vào KKTCKQT Cầu Treo được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí san lấp mặt bằng, rà phá bom mìn theo quy định tại Quyết định số 30/2007QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh.

Điều 8. Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỷ thuật đến hàng rào các dự án.

Điều 9. Đối với các khóa đào tạo do UBND tỉnh hoặc Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo tổ chức để nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp như: Quản trị doanh nghiệp; lập chiến lược kinh doanh; quản lý kỷ thuật; quản lý nguồn nhân lực; tài chính kế toán; kỷ năng đàm phán, ký kết hợp đồng; kỷ năng lãnh đạo thuyết trình; quản lý chất lượng sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển sản phẩm mới; phát triển thị trường mới, được hỗ trợ tối đa 02 triệu đồng/người/khóa.

UBND tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư tiếp nhận lao động địa phương đã được đào tạo qua các cơ sở dạy nghề. Trường hợp lao động địa phương đã được tiếp nhận nhưng chưa được đào tạo hoặc ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng của dự án, nếu nhà đầu tư cần đào tạo, đào tạo tại các cơ sở dạy nghề trong tỉnh hoặc cơ sở dạy nghề của nhà đầu tư thì được hỗ trợ kinh phí tối đa 02 triệu đồng/người/khóa đối với những dự án sử dụng thường xuyên từ 100 lao động trở lên và hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/khóa đối với những dự án sử dụng từ 50 đến dưới 100 lao động.

Nguồn hỗ trợ: Trích từ kinh phí đào tạo hàng năm của tỉnh.

Điều 10. Các doanh nghiệp trong KKTCKQT Cầu Treo được giảm 50% chi phí quảng cáo trên báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh cho sản phẩm mới của đơn vị mình trong thời gian 01 năm (không quá 10 lần trên mỗi loại phương tiện thông tin). Diện tích quảng cáo trên mặt báo không quá 1/4 trang, thời lượng quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình không quá 1,5 phút.

Nguồn hỗ trợ: Được trích từ ngân sách tỉnh (khoản xúc tiến đầu tư) và được hỗ trợ trực tiếp cho cơ quan thực hiện thông tin quảng cáo theo kết quả thực tế quảng cáo và theo quy định hiện hành.

Điều 11. Nhà đầu tư được Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo và các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết trong quá trình khảo sát, lập dự án đầu tư, trừ chi phí bắt buộc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 12. Tổ chức, cá nhân có công vận động, xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên đầu tư vào KKTCKQT Cầu Treo (trừ các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh doanh hạ tầng xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu vực kinh doanh của mình) được UBND tỉnh xem xét trích thưởng; mưc khen thưởng thực hiện theo quy định của UBND tỉnh và Luật Thi đua khen thưởng. Kinh phí khen thưởng được chi trả 50% khi dự án khởi công xây dựng, chi trả đủ 100% khi dự án đi vào hoạt động.

Chương III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ

Điều 13. Thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ” tại Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo. Các tổ chức, cá nhân đầu tư tại KKTCKQT Cầu Treo liên hệ trực tiếp vơi cơ quan đầu mối là Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời thủ tục cấp giấy Chứng nhận đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Quy trình cấp giấy Chứng nhận đầu tư và giải quyết thủ tục hành chính tại KKTCKQT Cầu Treo được công bố công khai tại Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo.

Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu cần thiết và phối hợp giải quyết kịp thời cấc thủ tục hành chính có liên quan theo yêu cầu của cơ quan đầu mối hoặc của nhà đầu tư trong phạm vi không quá 03 ngày làm việc.

Nhà đầu tư được miễn mọi khoản chi phí có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư vào KKTCKQT Cầu Treo, trừ các khoản chi phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định trên đây được áp dụng cho KKTCKQT Cầu Treo. Các chính sách ưu đãi khác không nêu trong quy định này được áp dụng theo các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam, Quyết định 162/2007/QĐ-TTg ngày 19/10/2007, Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho KKTCKQT Cầu Treo.

Điều 15. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan thuộc phạm vi Quy định này nếu bị phát hiện tham nhũng hoặc gây phiền hà cho các nhà đầu tư thì tùy tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, nhân dân, nhà đầu tư thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Giao Ban quản lý KKTCKQT Cầu Treo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2008/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2008/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýHà Văn Thạch
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2008/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2008/QĐ-UBND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu

           • 22/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực