Quyết định 26/2009/QĐ-UBND

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về làm mới, sửa chữa nhà ở và công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ và khu tái định cư Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND làm mới, sửa chữa nhà ở công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ khu tái định cư đã được thay thế bởi Quyết định 75/2014/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2009/QĐ-UBND làm mới, sửa chữa nhà ở công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ khu tái định cư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2009/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LÀM MỚI, SỬA CHỮA NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRONG VÙNG QUY HOẠCH LÒNG HỒ VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI NGÀN TRƯƠI - CẨM TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Thực hiện Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 10/5/2006 của HĐND tỉnh khóa XV về công tác tái định cư giải phóng mặt bằng;
Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về việc đình chỉ xây dựng, cơi nới các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc và trồng cây lâu năm thuộc quy hoạch vùng lòng hồ và khu tái định cư Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang;
Theo đề nghị của: Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, Trưởng Ban Quản lý Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 902/BC-STP ngày 21/9/2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định một số nội dung về làm mới, sửa chữa nhà ở và công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ và khu tái định cư Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Quản lý Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang; Trưởng Ban quản lý Tiểu hợp phần 2 huyện Vũ Quang; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Quang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LÀM MỚI, SỬA CHỮA NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRONG VÙNG QUY HOẠCH LÒNG HỒ VÀ KHU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI NGÀN TRƯƠI - CẨM TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/
2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu

Ngày 20/11/2006, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc đình chỉ xây dựng, cơi nới các công trình, nhà cửa, vật kiến trúc và trồng cây lâu năm thuộc quy hoạch vùng lòng hồ và khu tái định cư Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang nhưng do Tiểu dự án công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi mới khởi công từ ngày 14/6/2009; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch chặn dòng vào tháng 12/2010, có thể kéo dài đến tháng 12/2011. Do vậy, cần thiết có quy định cụ thể trong việc sửa chữa nhà cửa của nhân dân, các công trình công cộng; cá biệt có những nơi cần phải làm mới, khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra để đảm bảo đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án trong thời gian chưa di dời.

Quy định này vừa đảm bảo mục đích trên vừa đảm bảo an sinh xã hội, tránh lãng phí tiền, công sức của nhân dân và nhà nước trong việc tổ chức sửa chữa, xây dựng mới với quy mô, kinh phí vượt quá mức cần thiết; đồng thời ngăn chặn tình trạng một số tổ chức, cá nhân xây dựng, sửa chữa không xuất phát từ nhu cầu cấp thiết mà lợi dụng xây dựng, cơi nới để trục lợi trái quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này chỉ áp dụng đối với các hoạt động làm mới, sửa chữa nhà ở và công trình công cộng khu vực quy hoạch vùng lòng hồ Ngàn Trươi (xã Hương Quang, xã Hương Điền và thị trấn Vũ Quang). Các nội dung không đề cập trong Quy định này thực hiện theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc xã Hương Quang, Hương Điền và thị trấn Vũ Quang bị ảnh hưởng do thu hồi đất để xây dựng Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng được làm mới nhà ở, công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ và khu tái định cư

Chỉ được phép làm nhà tạm bằng tre hoặc gỗ tạp, lợp tranh hoặc lợp ngói với quy mô diện tích sử dụng không quá 50m2, các công trình phụ trợ không quá 30m2, khi di dời được bồi thường trường hợp làm nhà mới bằng nhà gỗ nhóm I, II, III, IV,V hoặc vượt quy mô cho phép trên thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ và vận chuyển khi di dời. Nghiêm cấm việc xây dựng nhà kiên cố.

1. Đối với nhà ở của hộ gia đình:

- Các hộ gia đình mới thiết lập (có hộ khẩu thường trú hợp pháp trên địa bàn, đã kết hôn) có nhu cầu cấp thiết phải tách hộ phù hợp với luật định thì được làm nhà tách hộ; khuyến khích làm nhà tạm trong vườn hiện có của gia đình; trường hợp không thể bố trí được thì tạm mượn đất công để ở; khi di dời không được tính bồi thường về đất nhưng sẽ được xem xét cấp đất tại nơi tái định cư mới kèm các chính sách hỗ trợ tái định cư như một hộ độc lập.

- Nhà ở bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa lại để đảm bảo cuộc sống tối thiểu.

2. Đối với công trình công cộng:

- Trường mầm non.

- Nhà nội trú giáo viên và các công trình phụ trợ.

- Đường điện 0,4 KV ở những khu vực chưa có điện hoặc có nhưng bị xuống cấp không thể sửa chữa được

- Trạm biến áp không đủ công suất được thay thế để đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của nhân dân.

- Các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu bị hư hỏng hoàn toàn do thiên tai (nếu có) cần phải xây dựng lại để đảm bảo hoạt động bình thường cho nhân dân và các tổ chức, đoàn thể.

Điều 5. Đối tượng được sửa chữa

1. Đối với nhà ở và công trình phụ trợ của hộ gia đình:

Nhà ở và các công trình phụ trợ bị hư hỏng, xuống cấp được sửa chữa, khôi phục lại hiện trạng ban đầu mà không làm thay đổi quy mô, loại công trình.

2. Đối với công trình công cộng:

- Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học, Trường mầm non, trạm xá, trụ sở UBND xã và các công trình phụ trợ bị hư hỏng được sửa chữa, phục hồi lại theo nguyên trạng ban đầu để đảm bảo hoạt động bình thường.

- Đường giao thông bị xuống cấp nghiêm trọng được sửa chữa để bảo đảm phục vụ đi lại.

- Đường điện bị hư hỏng được sửa chữa lại để phục vụ sinh hoạt hàng ngày

Điều 6. Trình tự, thẩm quyền cho phép làm mới, sửa chữa

1. Đối với công trình làm mới

a) Đối tượng là hộ gia đình mới được tách hộ

- Đối tượng có nhu cầu tách hộ làm đơn gửi xóm và Chủ tịch UBND xã, thị trấn, trong đơn ghi rõ làm nhà tạm trong vườn hiện có của gia đình hay phải mượn tạm đất công để ở, đồng thời cam kết chấp nhận không được bồi thường về đất khi di dời.

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn thành lập hội đồng, căn cứ vào luật định và sự cần thiết của các đối tượng để xem xét, lập biên bản trình UBND huyện quyết định.

- UBND huyện kiểm tra, quyết định việc làm nhà tạm của các đối tượng đủ điều kiện đồng thời lưu giữ hồ sơ để phục vụ bồi thường, hỗ trợ khi di dời.

b) Các đối tượng quy định tại Điều 4 (trừ đối tượng là giai đình mới tách hộ)

- Các đối tượng làm đơn gửi xóm (nếu là hộ gia đình), gửi Chủ tịch UBND xã, thị trấn (nếu là tổ chức).

- Xóm tổ chức họp xem xét (thành phần gồm bí thư Chi bộ, Xóm trưởng và trưởng các đoàn thể) và có văn bản trình UBND xã, thị trấn trong thời gian không quá 3 ngày kể từ khi nhận được đơn.

- UBND xã, thị trấn thành lập hội đồng tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ hiện trạng có chữ ký của chủ quản lý sử dụng (người làm đơn) và các thành phần liên quan; trình UBND huyện trong thời gian không quá 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản của xóm.

- UBND huyện chỉ đạo, kiểm tra thực tế, lập biên bản xác định (có lưu giữ hình ảnh về hiện trạng); quyết định quy mô, hình thức và cho phép trong thời gian không quá 5 ngày kể từ khi nhận được văn bản của xã, thị trấn. Toàn bộ hồ sơ (có hình ảnh về hiện trang) phải được lưu giữ để làm cơ sở tính toán bồ thường khi triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

2. Đối với công trình sửa chữa

Trước khi sửa chữa, chủ sử dụng phải có đơn gửi xóm trưởng và Chủ tịch UBND xã, thị trấn; trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn UBND xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo Hội đồng bồi thường huyện; trong trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn Hội đồng bồi thường huyện phối hợp với xã, xóm để kiểm kê, lập biên bản xác định khối lượng theo hiện trạng. Khi di dời được tính bồi thường theo đơn giá quy định tại thời điểm áp giá và khối lượng theo hiện trạng đã được kiểm kê. Riêng đối với công trình công cộng UBND huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, quyết định quy mô, hình thức sữa chữa.

Điều 7. Kinh phí thực hiện

1. Đối với nhà ở công trình phụ trợ của hộ gia đình

Hộ gia đình tự bỏ kinh phí và huy động các nguồn khác (nguồn hỗ trợ của nhà nước theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở…) để sửa chữa hoặc làm mới nhà tạm và các công trình phụ trợ.

2. Đối với công trình công cộng

Hỗ trợ của ngân sách các cấp, lồng ghép các dự án khác khi được cấp thẩm quyền cho phép và huy động sức dân theo quy định

Điều 8. Kiểm tra, giám sát

- UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc sữa chữa, xây dựng trên địa bàn.

- UBND huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét giải quyết kịp thời, đồng thời kiểm tra việc tổ chức thực hiện của UBND xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân.

- Hội đồng bồi thường, Ban quản lý dự án huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan (có hình ảnh kèm theo) để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

UBND tỉnh thành lập tổ công tác (gồm các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh) để chỉ đạo, đôn đốc và phối hợp xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 9. Một số quy định khác

1. Để tạo điều kiện thuận lợi, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân và hạn chế tối đa việc xây dựng, sữa chữa nhà ở trong thời gian chờ tái định cư theo quy hoạch, UBND tỉnh khuyến khích các hộ tự nguyện tái định cư trước; chủ đầu tư, hội đồng bồi thường GPMB huyện Vũ Quang tổ chức bồi thường trước cho các hộ tự nguyện tái định cư càng sớm càng tốt, đồng thời có thể tổ chức kiểm kê cho các tổ chức, cá nhân trong vùng quy hoạch để chốt khối lượng, phục vụ công tác bồi thường chính xác, khách quan, công bằng khi di dời.

2. Đối với tất cả các loại cây cảnh, cây rừng nhân dân đưa về trồng để làm cây cảnh sẽ không được bồi thường khi di dời.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, Trưởng Ban quản lý dự án Tiểu hợp phần 2 huyện Vũ Quang, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện Vũ Quang chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền thường xuyên về mục tiêu, ý nghĩa, hiệu quả của dự án, các chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước đồng thời quán triệt nội dung quy định này đến các tầng lớp nhân dân vùng ảnh hưởng của dự án.

Điều 11. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này; tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định sẽ được xem xét khen thưởng; tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 12. Giao Trưởng Ban Quản lý Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang; tổ công tác của tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy định này, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2009
Ngày hiệu lực04/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2009/QĐ-UBND làm mới, sửa chữa nhà ở công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ khu tái định cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2009/QĐ-UBND làm mới, sửa chữa nhà ở công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ khu tái định cư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành24/09/2009
        Ngày hiệu lực04/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2009/QĐ-UBND làm mới, sửa chữa nhà ở công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ khu tái định cư

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2009/QĐ-UBND làm mới, sửa chữa nhà ở công trình công cộng trong vùng quy hoạch lòng hồ khu tái định cư