Quyết định 26/2011/QĐ-UBND

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên đã được thay thế bởi Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2011/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 170/2003/NĐ-CP về thi hành Pháp lệnh giá">104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 06/12/2011, Giám đốc Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 171/BC-STP ngày 06/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô quy định tại Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 17/1/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh NB;
- Lưu VT, VP4, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị

 

QUY ĐỊNH

GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và phương pháp xác định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này được áp dụng để xác định:

a) Cước vận chuyển hàng hóa được thanh toán từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong trường hợp đấu thầu giá cước vận chuyển hàng hóa thì áp dụng theo mức giá cước trúng thầu;

b) Giá cước vận chuyển hàng hóa đấu thầu trong kế hoạch đấu thầu khi thực hiện cơ chế đấu thầu cung ứng các dịch vụ công ích; xác định mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách nhà nước;

c) Làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng cước vận chuyển hàng hóa đối với những hàng hóa không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này.

2. Quy định này được áp dụng với tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ, khái niệm sử dụng trong Quy định

1. Trọng lượng hàng hóa tính cước là trọng lượng hàng hóa thực tế vận chuyển kể cả bao bì không bao gồm trọng lượng vật liệu kê, chèn, lót, chằng buộc.

2. Đơn vị để tính giá cước vận chuyển hàng hóa là tấn.

3. Hàng thiếu tải là số lượng hàng hóa cần vận chuyển nhỏ hơn trọng tải đăng ký của phương tiện hoặc số lượng hàng hóa đã xếp đầy thùng xe nhưng vẫn chưa sử dụng hết trọng tải đăng ký của phương tiện.

4. Hàng quá khổ là loại hàng mà mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên xe và có một trong những đặc trưng sau:

a) Kiện hàng có chiều dài dưới 12m và khi xếp lên xe vượt quá chiều dài quy định của thùng xe;

b) Kiện hàng có chiều rộng dưới 2,5m và khi xếp lên xe vượt quá chiều rộng quy định của thùng xe;

c) Kiện hàng có chiều cao quá 3,2m tính từ mặt đất.

5. Hàng quá nặng là loại hàng mà mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên xe và có trọng lượng trên 5 tấn đến dưới 20 tấn.

6. Khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế vận chuyển có hàng.

7. Loại đường tính cước là loại đường do Bộ Giao thông vận tải quyết định hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định phân loại.

Chương 2.

ĐƠN GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Điều 4. Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 gồm: Đất, đá xay, cát, sỏi, gạch các loại

ĐVT: Đồng/tấn/km

CỰ LY VẬN CHUYỂN (KM)

LOẠI ĐƯỜNG

LOẠI 1

LOẠI 2

LOẠI 3

LOẠI 4

LOẠI 5

LOẠI 6

1 đến 5

2.907

3.489

4.154

6.104

8.547

12.392

6

2.880

3.455

4.112

6.044

8.462

12.268

7

2.799

3.358

3.997

5.874

8.225

11.926

8

2.719

3.261

3.882

5.706

7.988

11.583

9

2.636

3.165

3.765

5.536

7.749

11.236

10

2.553

3.064

3.646

5.359

7.661

11.109

11

2.532

3.038

3.616

5.315

7.707

11.176

12

2.385

2.864

3.406

5.009

7.263

10.529

13

2.318

2.783

3.312

4.867

7.059

10.235

14

2.201

2.643

3.144

4.621

6.700

9.715

15

2.146

2.576

3.064

4.506

6.532

9.471

16

1.927

2.314

2.753

4.046

5.865

8.508

17

1.780

2.134

2.245

3.733

5.417

7.852

18

1.734

2.079

2.187

3.641

5.279

7.652

19

1.684

2.019

2.123

3.533

5.124

7.431

20

1.628

1.953

2.054

3.416

4.952

7.181

21

1.562

1.875

1.971

3.278

4.754

6.895

22

1.502

1.801

1.893

3.153

4.570

6.626

23

1.447

1.737

1.826

3.038

4.405

6.387

24

1.398

1.679

1.999

2.937

4.260

6.176

25

1.355

1.624

1.934

2.843

4.122

5.975

26

1.311

1.573

1.872

2.753

3.988

5.782

27

1.267

1.520

1.810

2.661

3.855

5.594

28

1.224

1.467

1.748

2.569

3.726

5.515

29

1.182

1.419

1.691

2.482

3.597

5.219

30

1.145

1.375

1.635

2.406

3.487

5.055

31-35

1.111

1.332

1.585

2.332

3.381

4.904

36-40

1.081

1.297

1.543

2.270

3.289

4.770

41-45

1.056

1.267

1.511

2.217

3.215

4.662

46-50

1.035

1.242

1.479

2.171

3.151

4.568

51-55

1.014

1.219

1.451

2.132

3.091

4.480

56-60

998

1.198

1.426

2.095

3.038

4.405

61-70

982

1.180

1.403

2.063

2.992

4.338

71-80

968

1.164

1.385

2.036

2.953

4.280

81-90

959

1.150

1.369

2.013

2.919

4.234

91-100

950

1.141

1.357

1.994

2.893

4.195

Từ 101 km trở lên

943

1.132

1.348

1.980

2.873

4.165

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2 gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song và các loại thành phẩm gỗ khác), các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước) được tính bằng 1,10 lần đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3 gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại (trừ phân động vật), xăng, dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước bằng thép hoặc bằng nhựa được tính bằng 1,30 lần đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4 gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi được tính bằng 1,40 lần đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Đơn giá cước cơ bản đối với các mặt hàng không thuộc loại hàng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này do chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của từng mặt hàng tương ứng với các loại hàng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này để xác định giá cước vận chuyển cho phù hợp.

Điều 5. Tăng, giảm giá cước vận chuyển hàng hóa và trọng tải để tính giá cước vận chuyển hàng hóa

1. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về được giảm 10% tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.

2. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự đổ hoặc phương tiện có thiết bị nâng, hạ được tăng thêm 15% mức cước cơ bản.

3. Cước vận chuyển hàng hóa bằng Container được tính bằng đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3 và trọng tải tính cước là trọng tải đăng ký của Container.

4. Cước vận chuyển hàng hóa đối với trường hợp vận chuyển hàng thiếu tải được tính cụ thể như sau:

a) Hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được dưới 50% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước vận chuyển bằng 80% trọng tải đăng ký của phương tiện;

b) Hàng hóa vận chuyển chỉ xếp được từ 50% đến 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước vận chuyển bằng 90% trọng tải đăng ký phương tiện;

c) Hàng hóa vận chuyển xếp được trên 90% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước vận chuyển bằng trọng lượng hàng hóa thực chở;

5. Cước vận chuyển hàng hóa đối với trường hợp vận chuyển hàng quá khổ hoặc quá nặng bằng phương tiện vận tải thông thường được tăng thêm 20% mức cước cơ bản.

6. Cước vận chuyển hàng hóa đối với hàng hóa vừa quá khổ, vừa quá nặng mức cước vận chuyển hàng hóa được tăng thêm 20% mức cước cơ bản đối với một trong hai loại hàng hóa.

7. Đối với việc vận chuyển hàng hóa vừa quá khổ, vừa thiếu tải chủ phương tiện được thu một mức cước tối đa không vượt quá mức cước tính theo trọng tải phương tiện dùng để vận chuyển.

Điều 6. Phương pháp xác định giá cước cơ bản và các khoản chi phí khác ngoài giá cước vận chuyển cơ bản

1. Phương pháp xác định giá cước cơ bản vận chuyển hàng hóa

a) Vận chuyển hàng hóa trên cùng một loại đường thì áp dụng đơn giá tính cước ở loại đường đó.

b) Vận chuyển hàng hóa trên chặng đường gồm nhiều loại đường khác nhau thì áp dụng đơn giá tính cước của khoảng cách từng loại đường và giá cước vận chuyển hàng hóa của cả chặng đường là tổng giá cước của từng loại đường khác nhau.

c) Trong trường hợp khoảng cách vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng có nhiều tuyến vận chuyển hàng hóa khác nhau thì khoảng cách tính cước là tuyến có cự ly vận chuyển hàng hóa ngắn nhất. Trong trường hợp vận chuyển hàng hóa theo tuyến có cự ly ngắn nhất nhưng không thực hiện được vì lý do thiên tai, bão lụt, loại đường không cho phép xe vận tải qua hoặc vì lý do bất khả kháng khác thì khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế vận chuyển hàng hóa và phải được ghi trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa hoặc được thể hiện bằng chứng từ hợp lệ.

d) Trong trường hợp cự ly vận chuyển hàng hóa có số lẻ thì làm tròn cự ly vận chuyển hàng hóa để áp dụng đơn giá cước vận chuyển quy định tại Khoản 1 Điều 4 như sau: Dưới 0,5 km được tính tròn là 0 km; nếu trên 0,5 km được tính tròn là 1 km.

2. Phương pháp tính các khoản chi phí khác ngoài giá cước vận chuyển cơ bản

a) Đối với hàng hóa đòi hỏi phải chèn, lót, chằng buộc khi vận chuyển thì ngoài tiền cước vận chuyển hàng hóa, chủ phương tiện được thu thêm tiền công, vật liệu phục vụ cho việc chèn, lót, chằng buộc hàng hóa. Phí chèn, lót, chằng buộc hàng hóa do chủ phương tiện vận tải và chủ hàng thỏa thuận. Chủ phương tiện vận tải chịu trách nhiệm thực hiện công việc chèn, lót, chằng buộc hàng hóa.

b) Đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa trên đường có thu phí cầu, phà, đường thì chủ hàng phải thanh toán phí cầu, phà, đường theo đơn giá quy định của Nhà nước.

c) Đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa phải vệ sinh do ảnh hưởng của việc vận chuyển hàng hóa là các loại vôi, xi măng rời, hàng dơ bẩn … thì chủ hàng phải thanh toán tiền làm vệ sinh cho chủ phương tiện theo thỏa thuận.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Sở Tài chính

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tại Quy định này;

c) Định kỳ hàng năm hoặc trường hợp đột xuất khi có biến động về giá cước vận chuyển hàng hóa hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Giao thông vận tải

a) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc thực hiện quản lý giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

b) Phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thường xuyên cập nhật danh sách các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng ôtô đã đăng ký kinh doanh có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quy định này.

3. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Quy định này.

4. Chủ phương tiện vận tải

a) Chấp hành quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Có trách nhiệm kê khai giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng ôtô theo mức giá đã kê khai theo quy định của pháp luật, phải công bố công khai thông tin về giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và sự phù hợp đối với các mức giá đã kê khai.

d) Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến mức giá đã kê khai, niêm yết mức giá thực thế theo quy định.

4. Chủ hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Quy định này.

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc Quy định này được khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành. Nếu vi phạm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy định nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/12/2011
Ngày hiệu lực 29/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/10/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Đinh Quốc Trị
Ngày ban hành 19/12/2011
Ngày hiệu lực 29/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/10/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2011/QĐ-UBND quy định giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên