Quyết định 26/2012/QĐ-UBND

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản kèm theo Quyết định 16/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng khai thác bảo vệ đã được thay thế bởi Quyết định 69/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 09/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng khai thác bảo vệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU QUY CHẾ QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG, KHAI THÁC, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2009/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002 ca y ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý vi phạm hành chính;

Căn c Pháp lệnh s 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02/4/2008 của y ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 123/TTr-SNN ngày 20/6/2012 về việc sa đổi một s điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định s 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi một số điều Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh, như sau:

1. Khoản 6, Điều 19 được sửa đổi, như sau:

“6. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 29 đã được sửa đi, bổ sung tại Pháp lệnh sửa đổi, b sung một s điều của Pháp lệnh x lý vi phạm hành chính năm 2008 và Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản”.

2. Khoản 2, Điều 20 được sửa đi như sau:

“2. Chủ động xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy sản theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 28 đã được sửa đổi, b sung tại Pháp lệnh sửa đổi, b sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Nghị định s 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính ph quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản”.

3. Khoản 3, Điều 21 được sửa đi như sau:

“3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình tnh, Báo Đắk Lk phối hợp với S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ch đạo công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, quán triệt theo Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính ph quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, tính bền vng và quyền lợi nghề thủy sản của người dân trên địa bàn tnh khi chp hành tt Quy chế này”.

Điều 2. Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành ph t chức triển khai, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và định kỳ báo cáo với UBND tnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tnh; Thủ trưng các S, ban, ngành có liên quan của tỉnh; Ch tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Ch tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;         
- Văn phòng Chính Ph;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh;
- Đoàn Đại biu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- Cục kim tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tng cục Thủy sản;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các S, ban, ngành của tnh;
- Các PCVP UBND tnh;
- Công báo tnh;
- VVebsite tnh;
- UBND các xã, phưng, trị trấn;
- Lưu: VT, TH, TCTM, NN&MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2012
Ngày hiệu lực28/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng khai thác bảo vệ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng khai thác bảo vệ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýLữ Ngọc Cư
       Ngày ban hành18/07/2012
       Ngày hiệu lực28/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2015
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng khai thác bảo vệ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý nuôi trồng khai thác bảo vệ