Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 31/2012/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2013/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính sử dụng đất Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QÐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH PHỐI HỢP LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2012/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2012 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa, đổi bổ sung Thông tư 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài hính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 sửa đổi bổ sung Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142 /2004/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính-Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 200/TTr-STNMT ngày 23/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung quy định tại khoản 1, Điều 4 (Các trường hợp không thực hiện luân chuyển thông tin địa chính từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đến cơ quan Tài chính để xác định giá đất, cũng như trường hợp luân chuyển thông tin địa chính từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đến cơ quan Thuế):

- Dự án đã thuê đất nay có Quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần).

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung đã quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai của điểm a, khoản 2, Điều 8 (Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính):

- Đối với các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà thửa đất giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã có giá cụ thể trong Bảng giá đất do UBND tỉnh công bố hằng năm, nhưng không phải xác định lại theo giá thị trường thì thời hạn xác định giá đất là 10 (mười) ngày làm việc;

- Đối với các trưòng hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà thửa đất giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã có giá cụ thể trong Bảng giá đất do UBND tỉnh công bố hằng năm, nhưng giá đất quy định trong Bảng giá đất chưa sát với giá thị trường phải xác định lại theo giá thị trường hoặc đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chưa có giá cụ thể trong Bảng giá đất do UBND tỉnh công bố hằng năm thì thời hạn xác định giá đất là 20 (hai mươi) ngày làm việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các cấp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: TN&MT, TC ( B/c );
- TT TU, HĐND tỉnh (B/c );
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục QL Đất đai;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Các sở: Nội vụ, Tư pháp;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, NC, KTN.
D:\Dropbox\nam 2013\QD QPPL\08 29 Dieu chinh Quyet dinh 31.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2013
Ngày hiệu lực 09/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính sử dụng đất Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính sử dụng đất Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành 30/08/2013
Ngày hiệu lực 09/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 26/2013/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính sử dụng đất Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2013/QĐ-UBND luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính sử dụng đất Quảng Nam

  • 30/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực