Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chi sử dụng kinh phí mức ngân sách tổ chức danh hiệu thi đua Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI, NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY THÀNH LẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 462/TTr-STC ngày 24/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, thủ trưởng các Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các ủy viên UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên, trung tâm;
- Trụ sở tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI, NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KINH PHÍ VÀ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN, NGÀY TRUYỀN THỐNG, NGÀY THÀNH LẬP.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26 /2015/QĐ-UBND ngày 07/9 /2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Huân chương của Đảng và Nhà nước phong tặng cho các tập thể và cá nhân do UBND tỉnh tổ chức trao, đón nhận chung tại lễ tổng kết tuyên dương, khen thưởng của tỉnh được tổ chức hằng năm.

2. Trường hợp chưa tổ chức trao tặng tại lễ tổng kết tuyên dương, khen thưởng của tỉnh thì kết hợp vào dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập, hoặc hội nghị tổng kết năm, hội nghị tuyên dương khen thưởng của ngành, đơn vị, cấp huyện và cấp xã được tổ chức mỗi năm một lần.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức đón nhận hoặc được ủy quyền trao tặng theo phương án hoặc kế hoạch được UBND tỉnh thống nhất.

4. Tổ chức kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày thành lập địa phương, đơn vị, ngày giải phóng các huyện, thị xã, thành phố nhân dịp năm tròn (số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là 0) đúng quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ hoặc có sự thống nhất cho phép của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, Ban, ngành; Hội, đoàn thể; cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan thuộc tỉnh).

2. Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là đơn vị trực thuộc cơ quan thuộc tỉnh).

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện).

4. Các cơ quan hành chính; hội đoàn thể; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện (dưới đây gọi chung là đơn vị thuộc huyện).

5. Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Điều 3. Nguyên tắc, chế độ, định mức chi:

1. Nguyên tắc:

a) Cơ quan, đơn vị tại Điều 2 Quy định này chủ động sử dụng kinh phí trong dự toán ngân sách giao đầu năm cho đơn vị, ngân sách các cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức nghi thức lễ trao tặng, đón nhận các danh hiệu, các hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước; tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập với tinh thần trang trọng, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tránh phô trương hình thức, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

b) Chỉ được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức kỷ niệm các ngày nhân dịp năm tròn; cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phải có kế hoạch tổ chức, chủ động cân đối nguồn kinh phí. Chi phí phục vụ tổ chức đón nhận danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước; kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập đơn vị, ngày giải phóng huyện được áp dụng theo chế độ chi tiêu hội nghị và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

c) Không được sử dụng công quỹ để tặng quà, trường hợp đặc biệt hoặc nhân dịp năm tròn thì phải được UBND tỉnh thống nhất chủ trương. Không được tổ chức diễu hành đón rước các hình thức khen thưởng từ cấp này đến cấp khác hoặc từ địa điểm này đến địa điểm khác.

d) Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, tu bổ các công trình liên quan đến các hoạt động chào mừng; lễ kỷ niệm; nghiên cứu, hội thảo, sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử, tập san ngành, đơn vị; các đơn vị địa phương phải bố trí kinh phí từ kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách hằng năm theo phân cấp để thực hiện, tránh tình trạng tập trung vào các dịp lễ làm bị động, khó khăn cho việc cân đối ngân sách nhà nước.

e) Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh và sử dụng các Quỹ của doanh nghiệp theo quy định để thực hiện.

f) Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách, căn cứ khả năng cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện hoặc hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt mức Quy định tại Quyết định này.

2. Chế độ, định mức chi:

a) Áp dụng theo quy định của Nhà nước về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị, hội thảo đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

b) Đối với nội dung chi chưa được Nhà nước quy định thì thực hiện theo chủ trương (bằng văn bản) của cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Nội dung và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ (hỗ trợ thêm một phần kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức các lễ), cụ thể như sau:

1. Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu tập thể là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động:

1.1. Đối với các địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh:

a) Các xã, các đơn vị thuộc huyện tổ chức:

- Mức hỗ trợ đối với đơn vị thuộc khu vực miền núi: 30 triệu đồng/đơn vị (Ba mươi triệu đồng).

- Mức hỗ trợ đối với đơn vị thuộc khu vực đồng bằng: 20 triệu đồng/đơn vị (Hai mươi triệu đồng).

b) Cấp huyện tổ chức:

+ Mức hỗ trợ đối với địa phương thuộc khu vực miền núi: 100 triệu đồng/đơn vị (Một trăm triệu đồng).

+ Mức hỗ trợ đối với địa phương thuộc khu vực đồng bằng: 70 triệu đồng/đơn vị (Bảy mươi triệu đồng).

1.2. Đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh:

a) Đơn vị trực thuộc cơ quan thuộc tỉnh tổ chức: Mức hỗ trợ tối đa: 30 triệu đồng/đơn vị (Ba mươi triệu đồng);

b) Cơ quan thuộc tỉnh tổ chức: Mức hỗ trợ tối đa: 50 triệu đồng/đơn vị (Năm mươi triệu đồng).

2. Tổ chức lễ đón nhận hình thức khen thưởng tập thể là Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập, mức ngân sách hỗ trợ bằng 50% mức quy định tương ứng theo vùng, đơn vị tại điểm 1 Điều này.

3. Đối với lễ trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”:

a) Kinh phí tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

b) Ngân sách tỉnh cấp để chi tiền quà kèm theo danh hiệu:

- Đối với Mẹ còn sống: Chi tặng quà 1.050.000đ/Mẹ (Một triệu không trăm năm mươi ngàn đồng); gồm: tiền mặt: 1.000.000 đồng, 01 chiếc khăn quàng cổ: 50.000 đồng.

- Đối với Mẹ đã mất: Chi thắp hương 1.000.000đ/Mẹ (Một triệu đồng).

4. Tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành, đơn vị (thuộc tỉnh) và ngày giải phóng (huyện, thị xã, thành phố) nhân dịp năm tròn:

a) Đối với cơ quan thuộc tỉnh: Hỗ trợ tối đa 60.000.000 đồng/đơn vị (Sáu mươi triệu đồng) để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống (trừ trường hợp đã được bố trí trong dự toán đầu năm); Hỗ trợ tối đa: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) để tập luyện, tham gia thi đấu, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao quần chúng do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

b) Đối với các địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 300.000.000 đồng/huyện (Ba trăm triệu đồng) cùng với nguồn ngân sách cấp mình để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng hoặc ngày thành lập.

5. Đối với lễ trao tặng tập trung hằng năm: UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước (kể cả trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng) sử dụng nguồn Quỹ thi đua, khen thưởng hằng năm của tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

6. Đối với các cơ quan trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (như ngành: Thuế, Hải quan, Công an, Quân sự, …): UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương và giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định với mức hỗ trợ tổ chức Lễ kỷ niệm tối đa không quá mức quy định tại điểm a, khoản 4 Điều này (không hỗ trợ tham dự các hội thi do Trung ương tổ chức); trường hợp có tính chất đặc thù (có quy mô lớn…) thì giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương và quyết định mức hỗ trợ cụ thể.

Điều 5. Phương thức ngân sách tỉnh hỗ trợ:

Căn cứ kết quả thi đua, các danh hiệu được Đảng và Nhà nước công nhận thuộc các nội dung ngân sách tỉnh hỗ trợ tại Quyết định này, các đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện lập dự toán chi tiết và đề nghị hỗ trợ gửi Sở Tài chính để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, phương thức ngân sách tỉnh hỗ trợ:

1. Đối với cấp huyện, cấp xã, các đơn vị thuộc huyện: Ngân sách tỉnh cấp phát theo hình thức bổ sung có mục tiêu qua ngân sách huyện.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh: UBND tỉnh phân bổ dự toán ngân sách hằng năm hoặc quyết định bổ sung dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 6. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các chế độ, định mức chi được quy định để tổ chức các hoạt động và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí cho việc tổ chức lễ đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày giải phóng đúng mục đích, tiết kiệm; đúng chế độ tài chính hiện hành và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước các cấp chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát và thực hiện kiểm soát, thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các Sở, Ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy định này và tổng hợp các phát sinh, vướng mắc gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực17/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chi sử dụng kinh phí mức ngân sách tổ chức danh hiệu thi đua Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chi sử dụng kinh phí mức ngân sách tổ chức danh hiệu thi đua Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực17/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chi sử dụng kinh phí mức ngân sách tổ chức danh hiệu thi đua Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2015/QĐ-UBND chi sử dụng kinh phí mức ngân sách tổ chức danh hiệu thi đua Quảng Nam

           • 07/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực