Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/NĐ-CP đăng ký quản lý">05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số: 67/TTr-SNgV ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc trình Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngọại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội Vụ, Tài chính, Trưởng Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Đối ngoại TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- UB công tác về các tổ chức PCPNN;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Công tác về các tổ chức PCPNN tỉnh BRVT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, phó VP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo BR-VT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định các công tác quản lý của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCPNN) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng trong Quy chế này bao gồm:

a) Các tổ chức PCPNN có Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện (sau đây gọi tắt là Giấy đăng ký) hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các quỹ xã hội, quỹ tư nhân hoặc các tổ chức xã hội phi lợi nhuận khác được thành lập theo pháp luật nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức hội được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị khác (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức) có liên quan đến công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN

1. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN là một bộ phận của công tác đối ngoại do Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành thống nhất; các cơ quan Trung ương và cơ quan quản lý trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ. Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Bảo đảm hoạt động của các tổ chức PCPNN phù hợp với lợi ích của quốc gia và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và chính sách đại đoàn kết dân tộc; không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, không trái với đạo đức xã hội, truyền thống và bản sắc dân tộc Việt Nam.

3. Chủ động định hướng, đề ra kế hoạch để tranh thủ nguồn viện trợ PCPNN trong từng thời kỳ, từng đơn vị, địa phương, phù hợp với Chương trình xúc tiến viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh.

4. Bảo đảm nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCNN trên địa bàn tỉnh.

Chương II

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 3. Quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ, thực hiện; giải quyết các vấn đề liên quan đến người, phương tiện thuộc các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất quản lý Nhà nước với công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của các tổ chức PCPNN và điều phối chung công tác quản lý PCPNN giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

2. Sở ngoại vụ

Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các tổ chức PCPNN và chịu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Chủ trì thẩm định, xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến gửi Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và Bộ Ngoại giao trong việc cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký cho các tổ chức PCPNN hoạt động tại Bà Rịa - Vũng Tàu khi có yêu cầu.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị đặt Văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh của các tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án.

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài các chương trình, dự án đã ký kết và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCPNN, công tác viện trợ PCPNN;

g) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn các cá nhân, tổ chức PCPNN về thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.

h) Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao về công tác quản lý hoạt động và tình hình vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý các khoản viện trợ PCPNN, có trách nhiệm:

a) Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ PCPNN theo quy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

c) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo về công tác quản lý hoạt động và tiếp nhận viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuyển chọn, sử dụng, quản lý và thực hiện các chính sách đối với người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN, các chương trình, dự án do các tổ chức PCPNN tài trợ trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật về lao động.

b) Gấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động PCPNN có liên quan đến tôn giáo.

b) Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức PCPNN trong quá trình triển khai thực hiện dự án và các đơn vị tiếp nhận, sử dụng viện trợ PCPNN thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

c) Tham gia thẩm định và có ý kiến đối với các PCPNN liên quan đến tôn giáo.

d) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động PCPNN và viện trợ PCPNN

6. Sở Tài chính

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện trợ PCPNN đã cam kết với bên tài trợ theo quy định Luật ngân sách nhà nước.

c) Kiểm tra, quyết toán và phản ánh vào ngân sách nhà nước các khoản viện trợ do các tổ chức PCPNN tài trợ theo quy định.

d) Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, sử dụng, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong phạm vi chuyên môn của ngành.

7. Công an tỉnh

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình vận động, đàm phán, ký kết, tiếp nhận viện trợ PCPNN  trên địa bàn tỉnh.

b) Tham gia góp ý việc xem xét cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

c) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Bộ Ngoại giao biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức PCPNN, các đối tác trong nước của các tổ chức PCPNN có hoạt động vi phạm pháp luật.

8. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN, có trách nhiệm:

a) Đề xuất những chủ trương, chính sách liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp các cơ quan liên quan để tổ chức các hoạt động thu hút, vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả.

b) Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các cá nhân, tổ chức PCPNN.

c) Chủ trì và phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác vận động viện trợ PCPNN.

d) Thiết lập hệ thống thông tin quản lý viện trợ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn các ngành xây dựng các đề xuất chương trình, dự án làm cơ sở cho việc vận động viện trợ PCPNN.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì tổ chức tiếp nhận, phân phối, sử dụng các khoản cứu trợ khẩn cấp không có địa chỉ cụ thể trên địa bàn tỉnh, và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện;

10. Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

a) Đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách, biện pháp để chỉ đạo và phối hợp của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về công tác phi chính phủ nước ngoài.

b) Đề xuất những chủ trương, chính sách liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phối hợp các cơ quan liên quan để tổ chức các hoạt động thu hút, vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài có hiệu quả.

c) Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong việc tiếp xúc, quan hệ với các tổ chức, cá nhân làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các hoạt động tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án/phi dự án, các hoạt động từ thiện nhân đạo; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của phi chính phủ nước ngoài.

d) Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác về phi chính phủ nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

11. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN và viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

a) Thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan đơn vị trực thuộc chấp hành quy định của pháp luật về việc mời đoàn vào, tiếp xúc, làm việc với các đoàn khách thuộc tổ chức PCPNN; kịp thời báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc với các tổ chức PCPNN.

b) Thông báo Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tiếp nhận những khoản viện trợ PCPNN được phân bổ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình và kết quả thực hiện.

c) Chủ động xây dựng danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vận động viện trợ PCPNN gửi về Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

d) Báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động PCPNN khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ, Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

đ) Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ PCPNN; có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn vốn, tài sản của bên tài trợ theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Điều 4. Quyền và trách nhiệm

1. Các tổ chức PCPNN đã được cấp Giấy đăng ký khi tham gia triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh được quyền thuê trụ sở và nhân viên, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động đối với nhân viên nước ngoài, nhập khẩu hàng hóa và các quyền lợi khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong thời hạn 45 ngày sau khi được cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo về việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký và kế hoạch hoạt động của tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Sở Ngoại vụ.

3. Báo cáo hoạt động định kỳ (chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng và chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 năm tiếp sau đối với báo cáo năm) hoặc khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tiến hành thủ tục xin cấp phép đặt trụ sở của Văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh.

5. Tiến hành thủ tục xin tiếp nhận các tình nguyện viên nước ngoài đến thực hiện các chương trình, dự án hoạt động trên địa bàn tỉnh.

6. Thực hiện có trách nhiệm các vấn đề liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

Nghiêm cấm các tổ chức PCPNN thực hiện các hành vi sau:

1. Tổ chức, thực hiện các hoạt động chính trị, tôn giáo và các hoạt động không phù hợp với lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

2. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích nhân đạo, phát triển.

3. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động liên quan đến rửa tiền, khủng bố.

4. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 6. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy định tại Quy chế này được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các hình thức khen thưởng để động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 7. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ tỉnh để tổng hợp, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày hiệu lực 29/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bà Rịa Vũng Tàu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày hiệu lực 29/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bà Rịa Vũng Tàu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bà Rịa Vũng Tàu

  • 19/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/06/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực