Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quyết định 55/2013/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND nâng lương cán bộ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2013/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thực hiện Kết luận số 4417/KL-BNV ngày 20/10/2014 của Bộ Nội vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành từ năm 2010 - 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 743/SNV-CCVC ngày 30/6/2015 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1038b/BC-STP ngày 24/6/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, như sau:

1. Trường hợp số người đủ tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc nhiều hơn tỷ lệ quy định thì ưu tiên người có thành tích cao hơn; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình và trên cơ sở các chế độ ưu tiên sau đây để xây dựng thứ tự ưu tiên cho phù hợp:

a) Công chức, viên chức và người lao động nữ;

b) Công chức, viên chức và người lao động tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn); Công chức, viên chức và người lao động có thâm niên công tác nhiều hơn;

c) Công chức, viên chức và người lao động có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt (được Hội đồng khoa học tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền công nhận);

d) Công chức, viên chức và người lao động chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế, Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, NC1,
- Gửi: Bản giấy và bản điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2015
Ngày hiệu lực02/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND nâng lương cán bộ Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND nâng lương cán bộ Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýLê Đình Sơn
       Ngày ban hành23/07/2015
       Ngày hiệu lực02/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND nâng lương cán bộ Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2013/QĐ-UBND nâng lương cán bộ Hà Tĩnh

           • 23/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực