Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung một số loại Giấy phép

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ủy quyền Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định cấp một số giấy phép


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NAM ĐỊNH THỰC HIỆN CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI GIẤY PHÉP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu bộ máy tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 18/TTr-BQLCKCN ngày 18/5/2015 về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung một số loại Giấy phép theo quy định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ như sau:

1. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

b) Thực hiện chế độ báo cáo về việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các loại Giấy phép nêu trên theo các quy định pháp luật có liên quan.

c ) Tập hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

d) Phối hợp với Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính có liên quan.

Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp.
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Website tỉnh Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VP
1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực09/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ủy quyền Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định cấp một số giấy phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ủy quyền Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định cấp một số giấy phép
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành30/07/2015
        Ngày hiệu lực09/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ủy quyền Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định cấp một số giấy phép

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2015/QĐ-UBND ủy quyền Ban Quản lý khu công nghiệp Nam Định cấp một số giấy phép

            • 30/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực