Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm 2.12 vào Khoản 2 Điều 1 như sau:

2.12. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo ủy quyền của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chủ trì họp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, thảo luận, thống nhất trước một số nội dung trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ trì kiểm tra các nội dung, công việc tại hiện trường, cơ sở khi được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

c) Được yêu cầu chuẩn bị nội dung theo trình tự đối với tổ chức họp, kiểm tra do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì; tổng hợp ý kiến, báo cáo, đề xuất với người ủy quyền xem xét, quyết định.

Điều 2. Sửa đổi Mục e, g, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 2 thành Mục e như sau:

e) Phòng Hành chính - Quản trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
 các phòng CV, TT TH-CB, NK A1;
- Lưu: VT, NC (TTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành31/05/2016
       Ngày hiệu lực01/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2016/QĐ-UBND sửa đổi 02/2016/QĐ-UBND chức năng Văn phòng Ủy ban tỉnh Lạng Sơn