Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 450/2012/QĐ-UBND Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 450/2012/QĐ-UBND quỹ quốc phòng an ninh xã Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BÃI B QUYT ĐNH S 450/2012/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2012 CA UBND TNH BAN HÀNH QUY CH THU, QUN LÝ, S DNG QU QUC PHÒNG - AN NINH XÃ, PHƯỜNG, TH TRN TRÊN ĐA BÀN TNH BC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của ND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 660/TTr-BCH ngày 08/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 450/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, BTư pháp;
- Các B: Quốc phòng, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
- Bản điện t
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP, trưởng các phòng, đơn vị.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 450/2012/QĐ-UBND quỹ quốc phòng an ninh xã Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 450/2012/QĐ-UBND quỹ quốc phòng an ninh xã Bắc Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNguyễn Văn Linh
       Ngày ban hành31/07/2017
       Ngày hiệu lực15/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 450/2012/QĐ-UBND quỹ quốc phòng an ninh xã Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 450/2012/QĐ-UBND quỹ quốc phòng an ninh xã Bắc Giang

           • 31/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực