Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về sửa đổi khoản 1, 2, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 33/2016/QĐ-UBND bồi thường tái định cư Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1,2, ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2016/QĐ-UBND NGÀY 30/11/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CƯỠNG CHẾ KIỂM ĐẾM, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Kết luận số 74/KL-KTrVB ngày 16/10/2017 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 425/TTr-STC ngày 13/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh như sau:

Điều 6.

1. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trước ngày 01/7/2015 thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính.

2. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngày 01/7/2015 đến trước ngày Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các Tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Các Phòng nghiên cứu-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, 4.08.10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 33/2016/QĐ-UBND bồi thường tái định cư Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 33/2016/QĐ-UBND bồi thường tái định cư Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýNguyễn Văn Quang
       Ngày ban hành24/11/2017
       Ngày hiệu lực15/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 33/2016/QĐ-UBND bồi thường tái định cư Vĩnh Long

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 33/2016/QĐ-UBND bồi thường tái định cư Vĩnh Long

        • 24/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/12/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực