Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2017/QĐ-UBND thời gian lập lại dự toán ngân sách gửi báo cáo quyết toán Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2017/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH THỜI GIAN LẬP LẠI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ; THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I VÀ THỜI GIAN THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 258/TTr-STC ngày 04 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian lập lại dự toán của ngân sách cấp huyện, cấp xã

Trường hợp dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp mình chưa được Hội đồng nhân dân cùng cấp thống nhất thông qua, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã lập lại dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bngân sách cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp trong vòng 05 ngày ktừ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Điều 2. Thời gian gửi, thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách

1. Thời gian đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến cơ quan tài chính cùng cấp:

a) Cấp huyện: Trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

b) Cấp tỉnh: Trước ngày 15 tháng 4 năm sau.

2. Thời gian cơ quan tài chính các cấp thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách:

a) Cấp huyện thực hiện thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cùng cấp và ngân sách cấp xã xong trước ngày 30 tháng 4 năm sau.

b) Cấp tỉnh thực hiện thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cùng cấp và ngân sách cấp huyện xong trước ngày 15 tháng 8 năm sau.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Lưu: VT, KTKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND thời gian lập lại dự toán ngân sách gửi báo cáo quyết toán Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND thời gian lập lại dự toán ngân sách gửi báo cáo quyết toán Đắk Nông
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 26/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Nguyễn Bốn
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 26/2017/QĐ-UBND thời gian lập lại dự toán ngân sách gửi báo cáo quyết toán Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2017/QĐ-UBND thời gian lập lại dự toán ngân sách gửi báo cáo quyết toán Đắk Nông

  • 14/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực