Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2018/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2429/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2010 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 206/TTr-STC ngày 31 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- CVP, PCVPTH;
- Công báo tỉnh (2b);
- CV: NCTH;
- Lưu: VT, KTTH2 (H.150b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(01/11/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýBùi Minh Châu
       Ngày ban hành12/10/2018
       Ngày hiệu lực01/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (01/11/2018)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND Phú Thọ

           • 12/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực