Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND chi phí nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 21/2019/QĐ-UBND chi phí nhân công trong bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 07/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2018/QĐ-UBND chi phí nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2018/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ DO UBND TỈNH CÔNG BỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đk Lắk tại Tờ trình số 174/TTr-SXD ngày 27 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị công bố kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ; Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND; Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bkèm theo Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ; Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND , trừ công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế và phế thải xây dựng; Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông công bố kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ; Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột công bố kèm theo Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ; Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị công bố kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Chi phí nhân công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNCVSMTĐT = 1,209

2. Chi phí máy thi công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: KĐCMTCVSMTĐT = 1,126

b) Các khu vực còn li: KĐCMTCVSMTĐT = 1,071

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp.

1. Đối với khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ ngày 01/7/2018 trở đi đã được thẩm định, phê duyệt; đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện thì không phải tổ chức điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt lại.

2. Đối với khối lượng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện từ ngày 01/7/2018 trở đi đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và đơn vị thực hiện dịch vụ công ích đô thị phải kiểm kê khối lượng, đồng thời lập lại dự toán dịch vụ công ích đô thị theo quy định tại Quyết định này, trình thẩm định và phê duyệt lại dự toán theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai Quyết định này; theo dõi, kiểm tra và định kỳ 06 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục KTVBQPPL - B
Tư pháp;
- Như Điều 4;
- UBMTTQ Việt Nam t
nh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH t
nh, Báo Đắk Lắk;
- UBND các xã, phường, thị trấn do UBND các huyện, thị xã, thành phố sao gửi;
- Website t
nh, Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; các
P, TT;
- Lưu: VT, CN (VT-80)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2018
Ngày hiệu lực03/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND chi phí nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 26/2018/QĐ-UBND chi phí nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu26/2018/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
    Người kýPhạm Ngọc Nghị
    Ngày ban hành24/10/2018
    Ngày hiệu lực03/11/2018
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/11/2019
    Cập nhậtnăm ngoái

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 26/2018/QĐ-UBND chi phí nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2018/QĐ-UBND chi phí nhân công trong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk