Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của “Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận”, được kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định tổ chức và hoạt động Phòng Tư pháp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo Kết luận s6264/KL-BNV ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nội vụ vKết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phHồ Chí Minh ban hành năm 2016;

Theo đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 6014/TTr-STP- KTrVB ngày 16 tháng 10 năm 2019 và đnghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố H Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật:

Bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của “Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận”, được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện- quận và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra Văn bản; Bộ Nội vụ,Vụ Pháp chế;
- Thường trực HĐND.TP;
- TT UB: CT, các PCT;
- S
TP, Phòng KTrVB (để tự kiểm tra);
- VP UB: Các PCVP
;
- Các Phòng CV
; TTCB; CityWeb;
- Ban Tiếp công dân TP;
- Lưu: VT, (NCPC-TNh)
D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu

 

Mu số 18. Quyết định của y ban nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/20…(2)…/QĐ-UBND

…(3)….., ngày tháng năm 20…(2)…

 

QUYẾT ĐỊNH

………………….(4)……………....

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (1)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày... tháng ... năm………;

Căn cứ ………………………………………..(5)…………………………………………………..;

Theo đề nghị của …………………………………….(6)…………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

…………(7)……….

………………………………….

Điều 1. ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Điều.………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……….(7)……….

………………………………………………….

Điều.……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Điều.……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………../.

 


Nơi nhận:
- …………………;
- …………………;
- Lưu: VT, ...(9). A.XX(10).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH (8)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định.

(2) Năm ban hành.

(3) Tên tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(4) Tên quyết định.

(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.

(6) Thủ trưng cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo quyết định.

(7) Nội dung của quyết định; tùy từng trưng hợp, có thể kết cấu thành phần, chương, Mục, tiểu Mục.

(8) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi Phó Chủ tịch.

(9) Chữ viết tắt đơn vị chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu.

(10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng phát hành.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định tổ chức và hoạt động Phòng Tư pháp Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định tổ chức và hoạt động Phòng Tư pháp Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNgô Minh Châu
       Ngày ban hành08/11/2019
       Ngày hiệu lực20/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (21/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định tổ chức và hoạt động Phòng Tư pháp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định tổ chức và hoạt động Phòng Tư pháp Hồ Chí Minh

           • 08/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực