Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 262/2008/-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRKINH PHÍ ĐÀO TẠO NGOẠI NG, BỔ TÚC NGHỀ, GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHO VAY VỐN ĐỐI VI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THI HẠN NƯỚC NGOÀI THEO HP ĐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cân c Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ti Tờ trình số 90/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, btúc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các S: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ngãi, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tnh Qung Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thư
ơng binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy;
-TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh;
-
y ban Mặt trận TQVN tnh;
- C
ác Ban HĐND tnh;
- Các Tổ chức chính trị-xã hội t
nh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh-Truyền h
ình tnh;
- Báo Qu
ng Ngãi;
- VP
UB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
lmc477.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành02/10/2019
       Ngày hiệu lực15/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi

           • 02/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực