Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND kinh doanh karaoke Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2015/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình s 138/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 2;
- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở TP);
- TTCB, website tỉnh;
- LĐVP, CV, TH, HCTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực01/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND kinh doanh karaoke Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND kinh doanh karaoke Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành21/11/2019
       Ngày hiệu lực01/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND kinh doanh karaoke Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2015/QĐ-UBND kinh doanh karaoke Bình Dương

           • 21/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực