Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng vốn vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VN VAY TỪ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện một số điều về htrợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định v chính sách htrợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội đ cho vay đi với người nghèo và các đi tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐNĐ ngày 13/5/2019 của Hội đồng nhân dân tnh sửa đi, bổ sung một s điu của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách htrợ vay vn từ ngân sách địa phương đi với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình s 1437/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về quy định chính sách hỗ trvay vốn từ ngân sách địa phương đối vi người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017-2020:

1. Bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:

- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đã xuất ngũ trở về địa phương có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên.

2. Bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

- Đối với đối tượng là người lao động thuộc: hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng. Ngoài số tiền được vay tối đa không thực hiện đảm bảo tiền vay theo quy định của Chính phủ, được vay cho đủ số tiền theo Hp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đã xuất ngũ trở về địa phương: được hỗ trợ vay tín chấp 100% chi phí hợp lý theo hp đồng với doanh nghiệp, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Các đối tượng vay vốn nêu trên không phải thế chấp tài sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản phản ánh về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế; Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm tra Văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT.HĐND các huyện, thành phố;
- Các thành viên BCĐ XKLĐ tỉnh;
- TT Công báo tnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-
VPUB: CVP, PVP (HTMN);
- Lưu: VT, VXNV. NVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2019
Ngày hiệu lực30/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLê Văn Bình
       Ngày ban hành20/06/2019
       Ngày hiệu lực30/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận

           • 20/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực