Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi về quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/-UBND

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2017/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Công Thương hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Tng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1344/TTr-SCT ngày 28 tháng 6 năm 2019; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp s 36/BCTĐ-STP ngày 28 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

1. Điểm đ Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Phối hp với Cục Quản lý thị trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố”.

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

d) Phòng Quản lý công nghiệp;

đ) Phòng Quản lý thương mại;

e) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;

g) Phòng Quản lý năng lượng;

h) Phòng Quản lý Đầu tư và Hp tác quốc tế.

3. Khoản 4 Điu 4 được sửa đổi như sau:

“4. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp”.

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung liên quan tại các điều, khoản, điểm của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng như sau:

1. Bỏ cụm từ “quản lý thị trường” tại Điều 1.

2. Bỏ đoạn “Riêng đối với Chi cục Quản lý thị trường thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan” tại Khoản 5 Điều 4.

3. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

2. Quyết định này bãi bỏ Điểm đ Khoản 6 Điều 3; các Khoản: 2, 3, 4 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương; Thủ trưởng các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Các B: Công Thương, Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Báo HP, Đài PT&THHP,
Cổng TTĐT TP;
- Công báo TP;
- Các CV VPUBNDTP;
- TP KSTTHC;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(15/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi về quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi về quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (15/08/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi về quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2019/QĐ-UBND sửa đổi về quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hải Phòng

           • 02/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực