Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2020/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4011/TTr-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Xây dựng,Tư pháp,Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU,TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Sở Tư pháp (CSDL quốc gia về PL);
- UBND các huyện, thị, tp;
- TT công báo, Website tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Km, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Trúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2020
Ngày hiệu lực30/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(23/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýNguyễn Thanh Trúc
       Ngày ban hành21/10/2020
       Ngày hiệu lực30/11/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (23/10/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

           • 21/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực