Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút phát thanh truyền hình Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 8 ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2017/QĐ-UBND , NGÀY 31/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tại Công văn số 364/PTTH-TCHC ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND , ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Khoản 8, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“8. Cán bộ, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo; cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối kỹ thuật, hành chính chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện không áp dụng trừ định mức nhuận bút thì được hưởng tổng số thù lao khối quản lý và các bộ phận liên quan tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm, thù lao cụ thể cho từng bộ phận do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện quyết định. Thù lao được chi trả trong quỹ nhuận bút”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020. /.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.
Tuananh.2020.QĐ-20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2020
Ngày hiệu lực09/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(09/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút phát thanh truyền hình Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút phát thanh truyền hình Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành29/06/2020
        Ngày hiệu lực09/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (09/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút phát thanh truyền hình Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Mức chi trả chế độ nhuận bút phát thanh truyền hình Tây Ninh

              • 29/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực