Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2021/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình s 1539/TTr-SKHCN ngày 20/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021.

2. Đối với những gói thầu đang triển khai hỗ trợ theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà vẫn chưa hoàn thành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND cho đến khi hoàn thành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- UBND huyện, tp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT Tỉnh, NC/KT (VA).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2021
Ngày hiệu lực01/12/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(01/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýHuỳnh Minh Tuấn
        Ngày ban hành16/11/2021
        Ngày hiệu lực01/12/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (01/12/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

              • 16/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/12/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực