Quyết định 26/QĐ-BCĐ896

Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 năm 2016 Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư do Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân 2016


BAN CHỈ ĐẠO 896
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/QĐ-BCĐ896

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2016

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 896;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- V
ăn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ 896;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐ 896 (3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số
26/QĐ-BCĐ896 ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Kết quả

I. XÂY DNG K HOCH TRIỂN KHAI

1.

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2016 theo các nhiệm vụ được giao.

Từ 01/01/2016 đến 28/02/2016

- Văn phòng Ban Chỉ đạo;

- Các Bộ, ngành

Quyết định phê duyệt Kế hoạch trin khai thực hiện Đề án của Văn phòng Ban Chỉ đạo và Bộ, ngành.

II. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA V DÂN CƯ

1.

Phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý I năm 2016

- Chủ trì: Bộ Công an;

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2.

Thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2016

- Chủ trì: Bộ Công an;

- Phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

 

3.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 9/2016

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Quy chun kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

4.

Hướng dẫn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2016

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Kế hoạch, Tài liệu hướng dẫn

5.

Xây dựng dự thảo Chỉ thị về tăng cường phối hp trong tổ chức trin khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trình Thủ tướng Chính phủ

Tháng 9/2016

- Chủ trì: Bộ Công an;

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

6.

Thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở các địa phương.

Quý IV/2016. Đối với các địa phương được chọn thí điểm, thì thời điểm thành lập Ban Chỉ đạo sẽ cùng với việc triển khai thí điểm.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chđạo.

7.

Tập hun việc thu thập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhập và khai thác sử dụng thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tháng 9/2016 đến 2017

- Chủ trì: Bộ Công an;

- Phối hp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Các khóa tập hun

8.

Trin khai cấp sđịnh danh cá nhân:

- Cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân đxác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.

- Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

Năm 2016

- Chủ trì: Bộ Công an;

- Phối hp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện thí điểm;

- Chủ trì: Cơ quan đăng ký hộ tịch;

- Phối hp: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện thí điểm;

 

9.

Sơ kết thí điểm việc cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh và triển khai trên diện rộng.

Tháng 4/2016

- Chủ trì: Bộ Tư pháp;

- Phối hợp: Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện thí điểm.

 

10.

Kiểm tra công tác cấp số định danh cá nhân thông qua việc cp Thẻ căn cước công dân và cp Giấy khai sinh cho trẻ em

Năm 2016

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp: các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

 

III. RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN

1.

Thực hiện rà soát và đề xut phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành trình Ban Chỉ đạo.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016

- Chủ trì: Các Bộ, ngành, Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Báo cáo kết quả rà soát;

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành.

2.

Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tchức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 03/2016

- Chủ trì: Các Bộ, ngành;

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân.

3.

Trình Ban Chỉ đạo dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Tháng 3 năm 2016

- Chủ trì: Các Bộ, ngành

 

4.

Tham vấn, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân của các Bộ, ngành.

Tháng 01/2016 đến tháng 5/2016

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp: các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Ý kiến của Ban Chỉ đạo.

5.

Trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Tháng 6/2016

- Chủ trì: Các Bộ, ngành;

- Phối hp: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

- Báo cáo kết quả rà soát;

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành.

6.

Ban hành Kế hoạch trin khai Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành.

Quý IV/2016

- Chủ trì: Các Bộ, ngành;

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Quyết định ban hành Kế hoạch trin khai Nghị quyết Chính phủ của các Bộ, ngành

IV. TỔ CHỨC HỌP, HỘI THẢO PHỤC VỤ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1.

Tổ chức Họp Ban Chỉ đạo cho ý kiến các nội dung về dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của các Bộ, ngành

- Tháng 5 năm 2015

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông báo kết luận cuộc họp.

2.

Tổ chức các Hội thảo liên quan đến việc triển khai Đề án.

Tháng 6, 7 năm 2016

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp: Bộ Công an; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan.

Báo cáo Ban Chỉ đạo

3.

Tng kết năm 2016

Tháng 12/2016

- Chủ trì: Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành.

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án trình Trưởng Ban Chđạo;

- Báo cáo của Bộ, ngành về triển khai thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo.

4.

Xây dng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2017

Tháng 12/2016

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2016 của Ban Chỉ đạo.

V. CÁC HOẠT ĐNG KHÁC

1.

Kiểm tra tình hình trin khai thực hiện Đề án.

Trong suốt năm 2016

Các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công tại Quy chế làm việc của Ban Chỉ đo.

Báo cáo kết quả kim tra.

2.

Hướng dẫn, đôn đốc việc trin khai thực hiện Đề án.

Trong sut năm 2016

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo;

- Phi hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.

3.

Hoạt động truyền thông về Đề án 896

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông về Đề án 896.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông về Đề án, hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo

Trong sut năm 2016

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

4.

Hướng dẫn về chế độ, chính sách cho những người trực tiếp thực hiện hoạt động của Đề án.

Trong suốt năm 2016

- Chủ trì: Bộ Nội vụ;

- Phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

 

5.

Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên đối với các hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

Trong sut năm 2016

- Chủ trì: Bộ Tài chính;

- Phối hp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

 

6.

Cân đối, bố trí ngân sách đầu tư phát trin thực hiện từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn tài chính cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong suốt năm 2016

- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Phối hp: các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/QĐ-BCĐ896

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/QĐ-BCĐ896
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo20/03/2016
Số công báoTừ số 237 đến số 238
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/QĐ-BCĐ896

Lược đồ Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/QĐ-BCĐ896
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 896
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo20/03/2016
        Số công báoTừ số 237 đến số 238
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân 2016

            • 08/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực