Quyết định 26/QĐ-UBND-TL

Quyết định 26/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 26/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LAI VUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 1255/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 76/SLĐTBXH-ĐTN ngày 17/01/2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Lai Vung, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dạy nghề (thành lập tại Quyết định số 27/QĐ-UB-TL ngày 10/3/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung) với Trung tâm Giáo dục thường xuyên (thành lập tại Quyết định số 12/QĐ.UB.TL ngày 21/01/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 126/QĐ-UBND- TL ngày 19/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phân cấp Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố).

Trụ sở chính: xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên có chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Lai Vung là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Lai Vung có trách nhiệm đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung quản lý và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Trung tâm.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 27/QĐ-UB-TL ngày 10/3/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Lai Vung và Quyết định số 12/QĐ.UB.TL ngày 21/01/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã và Quyết định số 126/QĐ-UBND-TL ngày 19/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phân cấp Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Lai Vung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 7;
- Bộ LĐ, TB&XH;
- BGD&ĐT;
- Ban Thưng vTnh ủy;
- Các quan, Ban đảng tnh
- MTTQ và các Đoàn thể tnh;
- Lưu: VT, NC/VX, Phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/QĐ-UBND-TL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/QĐ-UBND-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/QĐ-UBND-TL

Lược đồ Quyết định 26/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/QĐ-UBND-TL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Minh Hoan
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 26/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/QĐ-UBND-TL năm 2014 thành lập Trung tâm Dạy nghề Giáo dục thường xuyên Đồng Tháp

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực