Quyết định 260/QĐ-UBND

Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án “Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ Khmer thành Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau”

Nội dung toàn văn Quyết định 260/QĐ-UBND 2014 Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ thành Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CẤP ĐỘI THÔNG TIN VĂN NGHỆ KHMER THÀNH ĐOÀN NGHỆ THUẬT KHMER TỈNH CÀ MAU”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 310/TTr-SVHTTDL ngày 13/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ Khmer thành Đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau” (kèm theo Đề án số 1251/ĐA-SVHTTDL ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- VXT;
- Lưu: VT.Tr 23/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu260/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 260/QĐ-UBND 2014 Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ thành Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 260/QĐ-UBND 2014 Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ thành Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu260/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 260/QĐ-UBND 2014 Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ thành Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 260/QĐ-UBND 2014 Nâng cấp Đội Thông tin văn nghệ thành Đoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau

            • 21/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực