Quyết định 2601/QĐ-BTNMT

Quyết định 2601/QĐ-BTNMT năm 2017 về Quy chế bình xét, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2601/QĐ-BTNMT 2017 Quy chế bình xét công bố sự kiện ngành tài nguyên môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2601/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÌNH XÉT, CÔNG BỐ CÁC SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2141/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Th
trưng B TN&MT;
- Các cơ quan thông t
n báo chí TW;
- Đảng
ủy, CĐ, ĐTN, Hội CCB CQ Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

- Lưu VT, TĐKTTT, B135.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

QUY CHẾ

BÌNH XÉT, CÔNG BỐ CÁC SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tiêu chí, quy trình tổ chức bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm.

2. Quy chế này áp dụng đối với việc bình xét, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

1. Đánh giá toàn diện các mặt hoạt động tài nguyên và môi trường sau một năm công tác.

2. Nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Tiêu chí bình xét

Sự kiện được bình xét đảm bảo các tiêu chí sau đây:

1. Có tính chất tiêu biểu, điển hình, diễn ra lần đầu.

2. Có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hoặc có ý nghĩa chính trị quan trọng.

3. Thu hút sự quan tâm to lớn của dư luận, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và có tác động trực tiếp đến chính sách quản lý nhà nước.

Điều 4. Thời gian

Sự kiện mới, hoàn thành, kết thúc tại năm bình xét.

Điều 5. Số lượng

Hằng năm, bình xét và công bố không quá 10 sự kiện.

Chương II

HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT

Điều 6. Thành lập Hội đồng

1. Hội đồng bình xét sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm (sau đây gọi chung là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập.

2. Hội đồng gồm các thành phần sau đây:

a) Thứ trưởng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

b) Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

c) Thành viên khác của Hội đồng: Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị lĩnh vực quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; mời một số nhà khoa học, cơ quan truyền thông, báo chí ngoài Bộ.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền là cơ quan Thường trực Hội đồng và thư ký Hội đồng.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đề xuất thành phần, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định thành lập Hội đồng.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tổng hợp, đánh giá, thẩm định, bình xét và đề xuất danh sách sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm theo các tiêu chí, quy trình bình xét quy định tại Quy chế này.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng.

a) Chủ trì, điều khiển các phiên họp Hội đồng để đánh giá, bình xét sự kiện.

b) Thay mặt Hội đồng báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt kết quả làm việc của Hội đồng.

3. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng

a) Tổng hợp, thẩm định hồ sơ bình xét sự kiện; tổ chức các phiên làm việc của Hội đồng.

b) Giúp việc cho Hội đồng trong việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng.

c) Công bố sự kiện sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh sách các sự kiện.

Điều 8. Nguyên tắc, phương thức hoạt động của Hội đồng

1. Phiên họp Hội đồng hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên Hội đồng tham dự.

Trường hợp không tổ chức họp Hội đồng, Thường trực Hội đồng hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản và tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định.

2. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

3. Hình thức biểu quyết do Chủ tịch Hi đồng quyết định.

Chương III

QUY TRÌNH TỔ CHỨC BÌNH XÉT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Điều 9. Đề xuất s kin

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đề xuất sự kiện hằng năm thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý phụ trách, gồm các nội dung sau đây:

a) Tên sự kiện.

b) Mô tả sự kiện và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quy chế này. Nội dung đề xuất đối với mỗi sự kiện được trình bày không quá 250 từ.

c) Hình ảnh, băng đĩa, tài liệu để minh họa (nếu có).

2. Mỗi đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất không quá 03 sự kiện/năm.

3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất sự kiện:

Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

4. Nơi tiếp nhận hồ sơ đề xuất sự kiện:

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10, phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 10. Thông qua sự kiện

1. Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hợp hồ sơ đề xuất các sự kiện trước 15 tháng 12 hằng năm báo cáo Chủ tịch Hội đồng để thực hiện việc đăng tải tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đăng tải tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng trong thời gian 10 ngày.

2. Kết quả tham vấn cộng đồng là một trong các căn cứ để Hội đồng bình chọn và đánh giá.

Điều 11. Công bố sự kiện

Sự kiện sau khi phê duyệt được công bố thông qua một trong các hình thức: Họp báo, đăng tải trên Cng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy chế.

2. Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quán triệt, tham gia đề xuất sự kiện theo các quy định tại Quy chế này.

3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ quản lý, tổ chức vận hành việc đăng tải tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và đơn vị có liên quan khác tổ chức thực hiện việc công bố, tuyên truyền các sự kiện hằng năm đảm bảo kịp thời, kết quả cao.

5. Kinh phí cho việc bình xét, công bố các sự kiện hằng năm ngành tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định hiện hành; được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên hằng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2601/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2601/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2601/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 2601/QĐ-BTNMT 2017 Quy chế bình xét công bố sự kiện ngành tài nguyên môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2601/QĐ-BTNMT 2017 Quy chế bình xét công bố sự kiện ngành tài nguyên môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2601/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýTrần Hồng Hà
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2601/QĐ-BTNMT 2017 Quy chế bình xét công bố sự kiện ngành tài nguyên môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2601/QĐ-BTNMT 2017 Quy chế bình xét công bố sự kiện ngành tài nguyên môi trường

            • 23/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực