Quyết định 2601/QĐ-UBND

Quyết định 2601/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 2601/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2601/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Tổ chức Chính ph và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành 23/4/2018 của Chính phủ về thực kiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính ph về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội tại T trình số 309/TTr-SLĐTBXH ngày 13/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 149 quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng qun lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ch tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- S
Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm phục vụ hành chính công t
ỉnh;
- Trung tâm Thông tin tnh;
- L
ưu: VT, KSTTHC, D.50b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2601/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2601/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2021
Ngày hiệu lực25/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(09/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2601/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2601/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2601/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2601/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành25/10/2021
        Ngày hiệu lực25/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (09/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2601/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2601/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động tỉnh Sơn La

              • 25/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực