Quyết định 2609/QĐ-UBND

Quyết định 2609/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1575/TTr-SNN ngày 09/7/2018, kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 11/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.

(Chi tiết danh mục dự án có ở 08 Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai các dự án hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo đúng mục tiêu, thứ tự ưu tiên và quy định hiện hành.

- Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu, định hướng phát triển sản xuất trên địa bàn, các địa phương, đơn vị thực hiện thủ tục đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐP NTM tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2609/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2609/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2018
Ngày hiệu lực08/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2609/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2609/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành08/08/2018
        Ngày hiệu lực08/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2609/QĐ-UBND 2018 hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị Quảng Bình

            • 08/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực