Quyết định 261/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 136/TTr-SLĐTBXH ngày 28/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

Điều 3. Giám đốc Sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động -TB&XH (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;
Các đơn vị trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, KGVX(NTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 261/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu261/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(20/07/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 261/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu261/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành12/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (20/07/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 261/QĐ-UBND 2023 bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân Bắc Ninh

              • 12/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực