Quyết định 2610/QĐ-UBND

Quyết định 2610/QĐ-UBND năm 2017 về kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025

Nội dung toàn văn Quyết định 2610/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2610/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2017-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 809/TTr-KHCN ngày 20/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2025.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ KH&CN;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT
UBND tỉnh (đ/c Lò Minh Hùng);
- CVP, PCVP PTVHXH;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, SN25b
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Tráng Thị Xuân

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2017 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của Tỉnh.

- Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tỉnh Sơn La. Tạo lập môi trường thuận lợi đthúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu cụ th

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khi nghiệp đổi mới sáng tạo từ tầng lớp học sinh, sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi đhiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.

- Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Sơn La có cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở mức 1: Hệ sinh thái mới hình thành và đến năm 2025 cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đạt ở mức 2: Hệ sinh thái cơ bản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng văn hóa khi nghiệp đổi mới sáng tạo

1.1. Nhiệm vụ

- Nâng cao nhận thức, kiến thức và đam mê của học sinh, sinh viên và tuổi trẻ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Tạo nguồn ý tưởng, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ sáng tạo mang tính thực tiễn và thương mại hóa cao.

- Khơi nguồn ý tưởng khi nghiệp đổi mới sáng tạo phát huy những lợi thế của tỉnh như du lịch, phát triển nông lâm nghiệp...

- Hình thành các chủ thể hỗ trợ cho thị trường KH&CN vận hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung - cầu công nghệ.

1.2. Giải pháp

a) Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thn khởi nghiệp:

- Hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hình thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Khuyến khích đưa các chương trình giảng dạy khi nghiệp (chương trình bắt buộc và tự chọn) vào các trường đại học, cao đng;

- Hỗ trợ đưa kết quả, công trình nghiên cứu của các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cu khoa học, khởi nghiệp,... vào ứng dụng thực tiễn, thương mại hóa sản phẩm.

- Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng; khơi nguồn ý tưởng, dự án khởi nghiệp trở thành đầu vào ươm tạo cho các doanh nghiệp tiềm năng trên địa bàn tỉnh thông qua các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

- Tìm kiếm, chọn lọc, ưu tiên cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Quảng bá khởi nghiệp của tỉnh rộng khắp cả nước, khu vực và trên thế giới nhằm thu hút các tài năng, ý tưởng khởi nghiệp đến với tỉnh, thu hút các nguồn lực phục vụ cho khởi nghiệp; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trong truyền thông, quảng bá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trung tâm Thông tin dịch vụ công, các báo điện tử, các hội/hiệp hội).

- Hàng năm tổ chức 1 - 2 sự kiện chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về khởi nghiệp thành công; vinh danh sự đóng góp của doanh nhân, cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp về các chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ... của Chính phủ và của tỉnh.

c) Xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Sơn La

- Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnh Sơn La, cập nhật liên tục thông tin dữ liệu về công nghệ, sáng chế, giải pháp hũư ích, sở hữu trí tuệ...; thông tin về các sự kiện gặp gỡ, hội thảo, hội chợ, triển lãm,... liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức tại Sơn La cũng như các tỉnh/thành trong cả nước.

- Hình thành và phát triển các diễn đàn Online về truyền thông, giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Liên kết Cổng thông tin khi nghiệp tỉnh Sơn La với các Cổng thông tin trong và ngoài nước, Cng thông tin thị trường công nghệ quốc gia và các tỉnh thành một mạng lưới có sự kết ni, liên hệ chặt chẽ.

d) Tăng mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu - phát triển, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đy tăng giá trị giao dịch hàng hóa của thị trường KH&CN; thiết lập kênh thông tin thường xuyên thu thập, đánh giá nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, tập trung vào các ngành công nghiệp trọng yếu.

2. Triển khai thực hiện các chế, chính sách

2.1. Nhiệm vụ

- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo; kiến tạo môi trường có thể thu hút, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ cho khởi nghiệp.

- Nâng cao tính thực thi của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tái khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động đi mới sáng tạo, chuyn đi mô hình kinh doanh mới.

- Phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quản lý khởi nghiệp, các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn và tinh giản cơ chế hỗ trợ cho các hoạt động khi nghiệp đổi mới sáng tạo nhm tạo điều kiện, môi trường tốt nhất để thúc đẩy và tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.2. Giải pháp

a) Ban hành các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, HTX tham gia công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp, HTX với các cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác xã hội hóa nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề.

- Bổ sung ngân sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hoạt động đào tạo, tiếp cận với chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và khu vực ASEAN, đáp ứng yêu cầu của xã hội và thị trường lao động.

- Xây dựng cơ chế đặt hàng giữa doanh nghiệp, HTX đối với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo tiệm cận với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, HTX, người sử dụng lao động.

- Rà soát, xây dựng các bộ hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa khuyến khích, thuận lợi cho nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp,...

- Định vị, kết nối nguồn lực nghiên cứu và phát triển (chuyên gia, nhà khoa học, phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển, xưởng chế tạo thử nghim, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ đi mới công nghệ...); nghiên cu và đề xuất cơ chế chia sẻ và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực này.

- Thành lập và duy trì các không gian trực tuyến và trực tiếp (diễn đàn) làm nơi trao đổi, chia sẻ tri thức và kết nối nhu cầu giải quyết các vấn đề cụ thể và các đề xuất, giải pháp phù hợp.

- Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, doanh nghiệp, HTX hình thành các không gian sáng chế cho cộng đồng.

b) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính sách h trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp - đi mới sáng tạo.

- Khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá và hoàn thiện các thủ tục hành chính trong phạm vi quyền hạn của tỉnh về: đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, môi trường, thuế, hải quan, xây dựng, quản lý thị trường, lao động, bảo hiểm xã hội,...

- Rà soát các chính sách hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện được hưởng chính sách, cơ chế hỗ trợ cụ thể, rõ ràng và phù hợp hơn cho khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên phát triển; tăng cường hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ quan trọng như: chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh...

- Htrợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chương trình, quỹ hỗ trợ của các bộ, ngành cấp trung ương.

c) Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của các hội, hiệp hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; hình thành các hội/hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động của các tổ chức có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy vai trò cầu nối của các hội/hiệp hội doanh nghiệp là một kênh thông tin đ ph biến các chủ trương chính sách mới giữa Nhà nước và doanh nghiệp khởi nghiệp; thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của các hội/hiệp hội khi xây dựng các chủ trương, chính sách của thành phố về khởi nghiệp.

- Đưa các nội dung liên quan đến khởi nghiệp vào các Hội nghị đối thoại giữa chính quyền và hội/ hiệp hội, doanh nghiệp hằng năm.

- Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

d) Thành lập, thu hút, đa dạng hóa hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đu tư.

- Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Sơn La có sự tài trợ từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm để hỗ trợ hoạt động ươm tạo, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và hỗ trợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế hợp tác, thu hút nguồn lực, nguồn đầu tư cộng đồng thông qua hợp tác công tư, đối ứng, đối tác dự án,... khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập các quỹ đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm; thu hút các quỹ đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước đến đầu tư ở Sơn La.

- Nghiên cu hình thành quỹ hỗ trợ sáng tạo ưu tiên cấp vốn hoặc cho vay đối với các dự án khởi nghiệp có tính đi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ của sinh viên các trường đại học, cao đng, và cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn, tinh giản các bước, thủ tục nhằm tạo cơ chế rõ ràng, đơn giản cho các cá nhân, tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tiếp cận được nguồn vốn từ các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp.

- Kết nối với các tổ chức trung gian để hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, đổi mới sáng tạo công nghệ, chuyển giao, kết nối cung - cầu công nghệ, xây dựng thương hiệu, tài sản sở hu trí tuệ,...

3. Phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khi nghiệp

3.1. Nhiệm vụ

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại cho phát triển khởi nghiệp: Không gian làm việc chung (co-woking/co-living spaces), không gian sáng chế (maker spaces), phòng thí nghiệp sáng chế (innovation labs),...

- Hình thành các khu dịch vụ hỗ trợ khi nghiệp tập trung để phục vụ, tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3.2. Giải pháp

a) Hình thành, hoàn thiện, đẩy mạnh hoạt động và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hình thành, củng cố và đẩy mạnh hoạt động các vườn ươm khoa học và công nghệ, các cơ sở ươm tạo công nghệ sẵn sàng đón đầu cho các ý tưởng sáng tạo đổi mới.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho Vườn ươm khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp, Trung tâm đổi mới sáng tạo, ... tại các trường đại học, cao đng trên địa bàn tỉnh.

b) Hình thành và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

- Nghiên cứu bổ sung chức năng hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị sự nghiệp, phục vụ dịch vụ công.

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở phát huy và sử dụng nguồn lực của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành của tỉnh.

- Nghiên cứu quy hoạch một số vị trí mặt bằng (khu đất, văn phòng, nhà xưởng,...) tại trung tâm thành phố, trong khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao dành cho hoạt động khởi nghiệp

- Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển.

4. Hỗ trợ đào tạo, tư vấn

4.1. Nhiệm vụ

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả của hoạt động phục vụ khi nghiệp đổi mới sáng tạo do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện.

- Huấn luyện, đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên say mê khởi nghiệp.

4.2. Giải pháp

a) Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp

- Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho các dự án khi nghiệp theo các chuyên đề về kinh doanh, thu hút vốn đầu tư, kỹ năng cho dự án khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng và quảng bá phương án, mô hình kinh doanh, quản lý chất lượng; sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản trị công nghệ; cập nhật về pháp lý, chủ trương chính sách của Trung ương và của tỉnh.

- Hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp cho giảng viên, giáo viên đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; đào tạo nâng cao khả năng tư vấn, đầu tư khởi nghiệp.

- Thường xuyên tập huấn, đào tạo cho các cán bộ quản lý tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; tham gia các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp.

b) Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy về khởi nghiệp.

- Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công nhm thúc đy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên, học sinh.

- Khuyến khích các hoạt động giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường phổ thông.

- Hỗ trợ, khuyến khích, nâng cao khả năng tư vấn chuyên nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thị trường khoa học công nghệ.

- Xây dựng và phát triển các trung tâm, doanh nghiệp tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ tham gia vào hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Liên kết với các bộ, các cơ quan, tổ chức của Trung ương có chức năng đào tạo kiến thức khởi nghiệp đi mới sáng tạo đtổ chức các khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó chọn lọc và nhân rộng nhng mô hình khởi nghiệp hiệu quả để áp dụng tại địa phương.

5. Mrộng liên kết và hp tác về hoạt động khi nghiệp

5.1. Nhiệm vụ

- Mở rộng hợp tác, liên kết nâng cao năng lực, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Phát triển mô hình hợp tác 3 bên: chính quyền - trường học - doanh nghiệp.

5.2. Giải pháp

a) Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Tham gia và mở rộng mạng lưới với các đối tác trong nước và quốc tế, kết ni nhà đầu tư, nhà tư vấn, các vườn ươm, chương trình tăng tốc quốc tế để trao đi, học tập mô hình hoạt động.

- Kết ni mạng lưới các trường đại học, cao đẳng với các doanh nghiệp; xây dựng chương trình trao đổi Startup (khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).

- Triển khai cơ chế đặt hàng giữa doanh nghiệp, HTX với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động đào tạo nhằm thúc đy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các tỉnh đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đ học tập và trao đi kinh nghiệm

- Khuyến khích hợp tác, giao lưu, đối thoại, hội thảo, kêu gọi tài trợ trong nước và quốc tế cho các tổ chức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Tổ chức các chương trình kết nối nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với các nguồn cung ứng công nghệ có sẵn trong nước và quốc tế, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

- Xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp có tiềm lực cả trong và ngoài nước, các tổ chức trung gian để hỗ trợ, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN Đ ÁN

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương: thông qua việc triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

2. Ngân sách tỉnh: Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Các nguồn vốn khác: Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong tỉnh chủ động huy động thêm các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện thành công hoạt động khởi nghiệp.

IV. T CHC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, có liên quan xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Phối hợp với Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về khởi nghiệp đi mới sáng tạo, công ngh, sở hữu trí tuệ, sáng chế, tiêu chun đo lường cht lượng; chính sách pháp luật, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; quảng bá,... gii thiu htrợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành các nhóm nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ trên cơ sở nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm; chủ động tham mưu với UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này và định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phi hp các cơ quan có liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp đi mới sáng tạo trên Trang thông tin điện tử, tng hp các thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được thông tin, cơ hội kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh.

- Chủ động nắm bắt nhu cầu và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, nht là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Công bố, công khai, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh bố trí đy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền các chtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: Thúc đẩy hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tinh thn khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích đưa các chương trình giảng dạy khởi nghiệp vào các trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên... để hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong giới học sinh, sinh viên.

6. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phát động, hỗ trợ khởi nghiệp trong thanh niên; phát động mô hình Vườn ươm khởi nghiệp trong thanh niên; khuyến khích hình thành và phát triển các trung tâm ươm tạo, câu lạc bộ sáng tạo, câu lạc bộ khởi nghiệp; chủ trì tổ chức các hội nghị, diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh hàng năm.

7. Hội, liên hiệp các hội, các trung tâm

- Các hội; liên hiệp các hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, thiếu niên hàng năm.

- Trung tâm Thanh thiếu niên của tỉnh, các trung tâm giáo dục thường xuyên tích hợp các nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các hoạt động giáo dục cộng đồng và sinh hoạt tập thể của đơn vị.

8. Các s, ban, ngành, các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phối hợp thực hiện các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo kế hoạch của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Định ktrước ngày 05 tháng 12 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ đ tng hp chung báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2025. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2610/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2610/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2610/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2610/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2610/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2610/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýTráng Thị Xuân
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2610/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2610/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Sơn La

            • 09/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực