Quyết định 2611/QĐ-UBND

Quyết định 2611/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2611/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2611/QĐ-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy Ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 54/TTr-BDT ngày 24 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Dân tộc tỉnh An Giang, Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban dân tộc;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; ĐĐB Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, TH(Trang).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo quyết định 2611/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

B- UBA- 241781- TT

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

Quyết định số 05/2019/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dân tộc

UBND cấp xã, UBND cấp huyện

2

B-UBA- 250481- TT

Hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 05/2019/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dân tộc

UBND cấp xã, UBND cấp huyện

3

B-UBA- 250511- TT

Cho vay vốn để chuộc lại đất sản xuất đã chuyển nhượng, thế chấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 05/2019/QĐ- TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Dân tộc

UBND cấp xã, UBND cấp huyện

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2611/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2611/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2019
Ngày hiệu lực30/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2611/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2611/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2611/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2611/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành30/10/2019
        Ngày hiệu lực30/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2611/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2611/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh An Giang

            • 30/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực