Quyết định 2613/QĐ-UBND

Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động, Tiền lương - Tiền công và lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2613/QĐ-UBND 2017 thủ tục bị bãi bỏ Lao động Tiền lương công Người có công Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị cứa Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại T trình số 2191/TTr-SLĐTBXH ngày 10/7/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 918/STP-KSTTHC ngày 06/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động, Tin lương - Tiền công và lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các Cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG VÀ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2613/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I

Lĩnh Vực: Lao động, Tin lương - Tin công

1

T-THA-024747-TT

Đăng ký làm thêm gi(từ 200 đến 300 gi trong năm).

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2

T-THA-024693-TT

Công nhận sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương bệnh binh và người tàn tật

Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12.

II

Lĩnh vực: Người có công

3

T-THA-022770-TT

Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công.

NĐ số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

4

T-THA-022774-TT

Sao lục hồ sơ người có công.

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của BLĐ - TB và Xã hội hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, qun lý hồ , thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2613/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2613/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực21/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2613/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2613/QĐ-UBND 2017 thủ tục bị bãi bỏ Lao động Tiền lương công Người có công Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2613/QĐ-UBND 2017 thủ tục bị bãi bỏ Lao động Tiền lương công Người có công Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2613/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực21/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2613/QĐ-UBND 2017 thủ tục bị bãi bỏ Lao động Tiền lương công Người có công Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2613/QĐ-UBND 2017 thủ tục bị bãi bỏ Lao động Tiền lương công Người có công Thanh Hóa

            • 21/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực