Quyết định 2613/QĐ-UBND

Quyết định 2613/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 2613/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPVP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 và Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL ngày 25/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực L hội; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (Tờ trình số: 152/TTr-SVHTTDL ngày 30/10/2018) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số: 538/TTr-VP ngày 02/01/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội và lĩnh vực Xuất nhập khu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phưng, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Trung tâm Tin học tnh;
- Lưu: VT, KSTTHC2, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Qung Trị)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1. Th tục hành chính cp tnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Lễ hội

1

Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một ca S Văn hóa, Ththao và Du lịch

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lhội.

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hsơ hợp lệ

Bộ phận một cửa S Văn hóa, Ththao và Du lịch

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định v qun lý và tổ chức lễ hội.

2. Thủ tc hành chính cấp huyện

STT

n thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Lễ hi

1

Thtục đăng ký tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về qun lý và tổ chức lhội.

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa ca Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lhội.

3. Thủ tục hành chính cấp

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, l phí

Căn cứ pp lý

I

Lĩnh vực Lễ hi

1

Thủ tục thông báo tổ chức lhội

Trong thời hạn 15 ngày, ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cp xã

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và t chức lễ hội.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn gii quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, l phí

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

1

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

02 ngày làm việc ktừ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ngành khác thời hạn ti đa là 10 ngày làm việc.

Bộ phận một ca Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Không

- Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhm mục đích kinh doanh.

2

Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức từ địa phương

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp đặc biệt, thời gian giám định tối đa không quá 15 ngày làm việc.

Bộ phận một ca Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

Không

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Tên th tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Cp phép tổ chức lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2613/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2613/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2018
Ngày hiệu lực08/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2613/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2613/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2613/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2613/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành08/11/2018
        Ngày hiệu lực08/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2613/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2613/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Văn hóa Quảng Trị

            • 08/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực