Quyết định 2615/QĐ-UBND

Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 2615/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 649/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính An toàn lao động Sở Lao động Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2615/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B TH TC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH LĨNH VC HUN LUYN AN TOÀN, V SINH LAO ĐNG THUC THM QUYN GII QUYT CA S LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI TNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động kim định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đ nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại T trình số 2208/TTr-SLĐTBXH ngày 11/7/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 917/STP-KSTTHC ngày 06/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các s: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Ch tịch UBND tỉnh (đ b/c);
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH HÓA

Stt

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

2

Gia hạn Giy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hun luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

4

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự hun luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH LĨNH VỰC HUN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH HÓA (Có nội dung cụ thể của 04 thủ tục hành chính đính kèm).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2615/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2615/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2017
Ngày hiệu lực21/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2615/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2615/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2615/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2615/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành21/07/2017
        Ngày hiệu lực21/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2615/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2615/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Thanh Hóa