Quyết định 2618/QĐ-UBND

Quyết định 2618/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo Chỉ thị 08/CT-TTg do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2618/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2618/-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC THỰC HIỆN RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN THEO CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 /3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục 11 thủ tục thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Điều 2. Thời điểm thực hiện từ ngày 04/9/2018.

Quyết định này bãi bỏ các thủ tục “Điều chỉnh giấy phép xây dựng” số thứ tự 03 của Sở xây dựng; thủ tục “Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh” số thứ tự 18 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

2. Các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải- Xây dựng; Công an tỉnh; Công ty Điện lực Lào Cai; Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, căn cứ danh mục thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết được phê duyệt theo Quyết định này triển khai thực hiện, đồng thời niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục và trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Xây dựng;
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như khoản 2 Điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, Các CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

THỦ TỤC THỰC HIỆN RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP PHÉP XÂY DỰNG THỦ TỤC LIÊN QUAN THEO CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 24/8/2018)

STT

Tên Cơ quan, đơn vị

Thời hạn giải quyết TTHC (ngày)

Ghi chú

Theo quy định của pháp luật

Số thời gian rút ngắn (Chỉ thị 08/CT-TTg)

Thời gian giải quyết TTHC sau khi rút ngắn

I

Sở Công thương

 

 

 

 

1

Thủ tục Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

 

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

 

 

 

 

 

Dự án nhóm B

30

05

25

 

 

Dự án nhóm C

20

04

16

 

 

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

 

Dự án nhóm B

20

05

15

 

 

Dự án nhóm C

15

05

10

 

2

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

20

05

15

 

3

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

 

 

 

 

 

- Đối với công trình cấp II và cấp III

30

04

26

 

 

- Đối với các công trình còn lại

20

04

16

 

II

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt cắt giảm 30% thời gian giải quyết tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018. Thời gian cắt giảm giữ nguyên nội dung “Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh ” theo Quyết định 44, cụ thể

+Dự án B

30

09

21

 

+Dự án C

20

04

16

 

- Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

+Dự án B

20

05

15

 

+Dự án C

15

05

10

 

2

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

 

 

 

 

 

- Đối với công trình cấp II và cấp III

30

04

26

 

 

- Đối với các công trình còn lại

20

04

16

 

III

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

1

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

30

10

20

 

IV

Sở Giao thông vận tải- Xây dựng

 

 

 

 

1

Thủ tục Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh

TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt cắt giảm 30% thời gian giải quyết tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018. Thời gian cắt giảm giữ nguyên theo Quyết định số 44, cụ thể:

- Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

 

 

 

 

Dự án nhóm B

30

09

21

 

Dự án nhóm C

20

06

14

 

-Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

 

 

 

 

Dự án nhóm B

20

06

14

 

Dự án nhóm C

15

04

11

 

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt cắt giảm 30% thời gian giải quyết tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018. Thời gian cắt giảm giữ nguyên theo Quyết định số 44, cụ thể:

30

15

15

 

3

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

 

 

 

 

 

-Đối với công trình cấp II và cấp III

30

04

26

 

 

-Đối với các công trình còn lại

20

04

16

 

4

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

30

10

20

 

V

Công An tnh

 

 

 

 

1

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Cho ý kiến về giải pháp thiết kế về PCCC

 

 

 

 

 

- Dự án thiết kế quy hoạch

10

05

05

 

 

- Thiết kế cơ sở

 

 

 

 

 

+ Dự án nhóm A

10

05

05

 

 

+ dự án nhóm B và C

05

02

03

 

2

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình

 

 

 

 

 

-Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

 

 

 

 

 

+ Dự án, công trình nhóm A

15

05

10

 

 

+ Dự án, công trình nhóm B và C

10

03

07

 

 

- Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình (đối với cơ sở tại các mục 14,16, 20 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ)

05

03

02

 

VI

Công ty Điện lực Lào Cai

 

 

 

 

1

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V)

 

 

 

 

a

Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt

 

 

 

 

 

+ Tổng thời gian cấp điện cho khách hàng mua điện khu vực thành phố, thị trấn

07

03

04

 

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra khảo sát, lập phương án cấp điện

02

01

01

 

 

Ký hợp đồng và cung cấp điện

05

02

03

 

 

+ Tổng thời gian cấp điện cho Khách hàng mua điện khu vực nông thôn

08

03

05

 

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra khảo sát, lập phương án cấp điện

03

01

02

 

 

Ký hợp đồng và cung cấp điện

05

02

03

 

b

Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt

 

 

 

 

 

+Tổng thời gian cấp Khách hàng mua điện khu vực Thành phố, thị xã, thị trấn

07

03

04

 

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra khảo sát, lập phương án cấp điện

02

01

01

 

 

Ký hợp đồng và cung cấp điện

05

02

03

 

 

+ Tổng thời gian cấp điện cho Khách hàng mua điện khu vực nông thôn

08

03

05

 

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra khảo sát, lập phương án cấp điện

03

01

02

 

 

Ký hợp đồng và cung cấp điện

05

02

03

 

2

Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)

 

 

 

 

 

Tiếp nhận yêu cầu khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối.

04

02

02

 

 

Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu và đóng điện

06

02

04

 

VII

Công ty cổ phần cấp nước

 

 

 

 

1

Ký kết cung cấp dịch vụ cấp nước (Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên), gồm:

- Đăng ký trực tiếp: Khách hàng trực tiếp đến Chi nhánh cấp nước đăng ký

+ Đăng ký lắp đặt từ xa thông qua số điện thoại của Chi nhánh: Khách hàng đăng ký thông tin qua số điện thoại như: Họ tên, địa chỉ nhà

+ Đăng ký lắp đặt từ xa thông qua hòm thư điện tử (Cổng thông tin điện tử của công ty, địa chỉ mail của Chi nhánh,...)

- Khảo sát lắp đặt và lập hợp đồng cấp nước cho khách hàng

 

 

6

Văn bản QPPL không quy định về thời gian 06 ngày là thời gian cơ quan đang thực hiện

2

Giải quyết khiếu nại của khách hàng

 

 

 

 

 

- Kiểm định thiết bị đo đếm nước

 

 

 

 

 

+ Kiểm tra sửa chữa đồng hồ

05

02

03

 

 

+ Kiểm định độ chính xác của đồng hồ

15

05

10

 

 

- Thanh toán tiền nước (giải quyết khiếu nại về số tiền nước phải thanh toán)

15

05

10

 

3

Thỏa thuận đấu nối cho dự án

(Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên)

 

 

 

 

 

Giới thiệu điểm đấu nối cấp nước

 

 

03

Văn bản QPPL không quy định về thời gian

(Đây là thời gian cơ quan đang thực hiện)

 

Tham gia ý kiến về dự án cấp nước

 

 

 

 

+ Dự án nhóm 1 (các dự án quy hoạch cấp nước đô thị, dự án tuyến ống có đường kính lớn hơn D100)

 

 

05

 

+ Dự án nhóm 2 (dự án các tiểu khu đô thị, dự án tuyến ống có đường kính từ ≤ D100)

 

 

02

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2618/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2618/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2018
Ngày hiệu lực24/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2618/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2618/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2618/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2618/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành24/08/2018
       Ngày hiệu lực24/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2019
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2618/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2618/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng Lào Cai

          • 24/08/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 24/08/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực