Quyết định 2622/QĐ-UBND

Quyết định 2622/QĐ-UBND năm 2007 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2622/QĐ-UBND 2007 hủy bỏ văn bản pháp luật Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2622/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 135/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1285/TTr-STP ngày 24/10 /2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm:

1. Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

2. Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

3. Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

4. Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2622/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/2007
Ngày hiệu lực 29/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2622/QĐ-UBND 2007 hủy bỏ văn bản pháp luật Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2622/QĐ-UBND 2007 hủy bỏ văn bản pháp luật Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành 29/10/2007
Ngày hiệu lực 29/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2622/QĐ-UBND 2007 hủy bỏ văn bản pháp luật Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2622/QĐ-UBND 2007 hủy bỏ văn bản pháp luật Hòa Bình

  • 29/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực