Quyết định 2622/QĐ-UBND

Quyết định 2622/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 2622/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2622/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 1438/CAT-PA08-PV01(AN) ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan chức năng (sở, ban, ngành) thuộc tỉnh; cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương đặt tại tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, địa phương).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động phải được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan chức năng. Đối với trường hợp người nước ngoài hoạt động trên nhiều ngành, lĩnh vực chịu sự quản lý của cơ quan chức năng về ngành, lĩnh vực tương ứng; các cơ quan chuyên môn trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để phối hợp quản lý theo trách nhiệm được phân công.

3. Trao đổi, cung cấp thông tin về cư trú, hoạt động của người nước ngoài phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Nội dung thông tin về người nước ngoài được cung cấp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan đề nghị cung cấp; việc sử dụng thông tin phải đảm bảo bí mật nhà nước và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Phối hợp kiểm tra người nước ngoài cư trú, hoạt động phải đảm bảo hợp pháp, khách quan, công khai; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung kiểm tra trong cùng thời điểm giữa các cơ quan chức năng nhằm tránh gây phiền hà việc cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến trực tiếp hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cơ quan chủ trì, phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

4. Thông qua việc kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

6. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thẩm tra, tham mưu cấp có thẩm quyền xét duyệt nội dung, chương trình hoạt động, đầu tư dự án của người nước ngoài tại địa phương.

3. Quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn, địa bàn quản lý; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp người nước ngoài hoạt động không đúng mục đích, nội dung, chương trình đăng ký, vi phạm quy định pháp luật về hoạt động của người nước ngoài.

4. Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài hoạt động đúng mục đích nhập cảnh, thực hiện việc khai báo tạm trú và phối hợp cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài được mời, bảo lãnh.

5. Phối hợp kiểm tra, giải quyết các vụ việc, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Định kỳ trao đổi thông tin về cư trú, hoạt động của người nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn, địa bàn quản lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp, gia hạn, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài theo phân cấp của Bộ Công an.

c) Thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú đối với người nước ngoài qua trang thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công an. Phân công, hướng dẫn lực lượng công an các cấp phối hợp chính quyền địa phương thực hiện rà soát, thống kê, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn.

d) Cung cấp thông tin khai báo tạm trú và thông tin liên quan đến người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật của người nước ngoài.

đ) Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, hoạt động, lao động, đầu tư dự án tại tỉnh để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tại địa phương.

2. Sở Ngoại vụ

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế và hoạt động báo chí tại tỉnh; các thành viên thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tỉnh hoạt động.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khi có người nước ngoài thuộc diện quản lý đến tỉnh hoạt động để phối hợp quản lý.

3. Sở Du lịch

a) Chủ trì quản lý, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam khi đến du lịch tại địa phương.

b) Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân đến tỉnh du lịch, hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh hoạt động đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, thành lập tổ chức kinh tế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, thành lập tổ chức kinh tế và việc chấp hành quy định pháp luật để phối hợp quản lý.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấp phép lao động để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, hết thời hạn lao động để phối hợp quản lý.

6. Sở Công thương

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các cụm công nghiệp, các văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài được cấp phép thành lập tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin liên quan người nước ngoài hoạt động tại các cụm công nghiệp, thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện làm thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về thương nhân nước ngoài có văn phòng đại diện làm thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập khi có phát sinh; các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động tại các cụm công nghiệp để phối hợp quản lý.

7. Sở Y tế

a) Chủ trì quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế để phối hợp quản lý.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin người nước ngoài làm thủ tục cấp, điều chỉnh thành lập cơ sở giáo dục để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh để phối hợp quản lý.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực thông tin, truyền thông tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư dự án, cấp phép lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại tỉnh để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại tỉnh để phối hợp quản lý.

10. Sở Tư pháp

a) Chủ trì quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hộ tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin về người nước ngoài đăng ký hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại tỉnh để phối hợp quản lý.

11. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh thông tin về tổ chức, cá nhân nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thi đấu thể dục thể thao để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao tại tỉnh để phối hợp quản lý.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tại tỉnh để phối hợp quản lý.

13. Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giao thông, vận tải tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; cấp phép vận tải quốc tế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin về người nước ngoài đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giao thông, vận tải tỉnh khi có phát sinh để phối hợp quản lý.

14. Sở Xây dựng

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hành nghề trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, chuyên gia tư vấn, nhà thầu nước ngoài để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin về người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng để phối hợp quản lý.

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì quản lý hoạt động đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hành nghề, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản tại tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh về tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký hành nghề, đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

b) Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thông tin về người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản để phối hợp quản lý.

16. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về các dự án, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn khu kinh tế và các khu công nghiệp; người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thuộc phạm vi quản lý.

17. Cục Thuế tỉnh: Cung cấp, trao đổi thông tin cho Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về các tổ chức, cá nhân nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ thuế, nợ thuế, bị xử lý vi phạm hành chính về thuế và việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế để phối hợp quản lý.

18. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa: Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đảm bảo đúng mục đích và phù hợp với các quy định của pháp luật.

19. Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Quản lý hoạt động người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu do đơn vị quản lý; phát hiện và xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

b) Phối hợp Công an tỉnh thực hiện dẫn giải, buộc xuất cảnh hoặc trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật khi có yêu cầu.

20. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Phối hợp cơ quan chức năng quản lý cư trú, hoạt động các tổ chức, cá nhân nước ngoài và kiểm tra, xử lý khi phát hiện các vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại địa phương.

Điều 7. Phối hợp việc đón tiếp, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì mời các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến tỉnh làm việc:

- Cơ quan chủ trì thông báo cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh trước khi đoàn khách nước ngoài đến tỉnh hoạt động trong đó ghi rõ nội dung làm việc, chương trình hoạt động, thành phần đoàn, thời gian, địa điểm làm việc, đăng ký lưu trú ở địa phương, thông tin liên hệ kèm theo bản chụp các văn bản liên quan đến tư cách pháp nhân của các tổ chức, cá nhân nước ngoài (nếu có). Chỉ được phép tiếp đón, làm việc cho các đoàn khách nước ngoài sau khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan chủ trì có trách nhiệm quản lý, cử cán bộ chuyên trách hướng dẫn hoạt động đoàn khách nước ngoài theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký, tuân thủ các quy định pháp luật. Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh nội dung ngoài chương trình phải thông báo kịp thời cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Báo cáo kết quả làm việc về Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh sau khi kết thúc.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho đoàn khách nước ngoài hoạt động đúng quy định. Trường hợp không đồng ý hoặc có ý kiến khác phải thông báo kịp thời cho đơn vị chủ trì, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh biết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Điều 8. Phối hợp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài

1. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật Việt Nam.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với cư trú, hoạt động của người nước ngoài; phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật của người nước ngoài.

b) Cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và vi phạm pháp luật Việt Nam của người nước ngoài; phối hợp xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại tỉnh.

Điều 9. Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chức năng chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và làm trưởng đoàn kiểm tra; các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp phân công cán bộ tham gia làm thành viên. Kết quả kiểm tra được gửi đến các cơ quan, đơn vị là thành viên; cơ quan chủ trì có trách nhiệm kết luận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện vi phạm liên quan người nước ngoài, các cơ quan chức năng lập hồ sơ vụ việc, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp không thuộc thẩm quyền, thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phối hợp xử lý theo quy định.

3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ, các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện nước ngoài.

Điều 10. Phối hợp giải quyết các vụ việc, khiếu nại, tố cáo liên quan người nước ngoài

1. Sở Ngoại vụ

a) Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin tất cả các vụ việc xảy ra liên quan đến người nước ngoài và trao đổi thông tin với cơ quan đại diện nước ngoài. Hướng dẫn, giải quyết thủ tục cho cơ quan đại diện nước ngoài trong việc thực hiện công tác bảo hộ công dân theo quy định luật pháp Việt Nam.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và cơ quan đại diện nước ngoài xác minh nhân thân người nước ngoài, giải quyết thủ tục, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

2. Công an tỉnh

a) Tiếp nhận thông tin, điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự của người nước ngoài.

b) Trao đổi thông tin cho Sở Ngoại vụ các thông tin về xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; tiến trình xử lý, kết quả điều tra, xử lý các vụ việc liên quan an ninh trật tự của người nước ngoài để phối hợp giải quyết theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Khi có vụ việc liên quan đến người nước ngoài, có trách nhiệm thông báo cho Sở Ngoại vụ để phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan đại diện nước ngoài giải quyết theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Chế độ báo cáo

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15 tháng 5) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 11), các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tình hình quản lý hoạt động người nước ngoài về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

Điều 12. Triển khai thực hiện và sửa đổi, bổ sung

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi bằng văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2622/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2019
Ngày hiệu lực14/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2622/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2622/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2622/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành14/08/2019
        Ngày hiệu lực14/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2622/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2622/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú hoạt động Khánh Hòa

           • 14/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực