Quyết định 2627/QĐ-UBND

Quyết định 2627/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 2627/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Hòa Bình 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2627/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 193/TTr-SYT ngày 28/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Ch
ánh VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (T
050b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2627/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các dịch bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời khi có dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

2. Mc tiêu c thể

a) Phát hiện và xử lý kịp thời ca bệnh đầu tiên, giảm số người mắc và tử vong do một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, khống chế kịp thời không để dịch bùng phát.

b) Tăng cường công tác truyền thông - giáo dục sức khỏe đến mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch.

c) Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát các hoạt động tại địa phương.

d) Đảm bảo về nhân lực, trang thiết bị cần thiết, tại chỗ, sẵn sàng ứng phó một cách có hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

3. Các chỉ tiêu chính

- 100% bệnh, dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời, đặc biệt là bệnh nhóm A.

- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống dịch được cập nhật kiến thức mới về giám sát và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm qua nhiều kênh thông tin: tập huấn, văn bản, internet,...

- Giảm 5-10% số ca mắc do bệnh truyền nhiễm phổ biến so với giai đoạn 5 năm gần đây (2011 - 2016).

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, thường xuyên nm thông tin và có biện pháp chống dịch kịp thời. 

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo tuyến dưới.

- Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống dịch, bệnh.

- Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch: phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp chống dịch.

2. Chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường giám sát bệnh chủ động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các tuyến từ y tế thôn, bản đến tuyến tỉnh; chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng, chống hiệu quả; xử lý ca bệnh và dịch triệt để.

- Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ngủ màn, ăn chín uống chín; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chỉ tiêu 3 công trình vệ sinh: nhà tắm, giếng nước và nhà tiêu tại các hộ gia đình.

b) Các giải pháp giảm tử vong

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến; bệnh viện tỉnh điều trị các trường hợp nặng, có đội điều trị cấp cứu cơ động để hỗ trợ tuyến dưới.

- Trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

- Cán bộ y tế luôn được cập nhật về các phác đồ điều trị, hồi sức cấp cứu mới.

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tăng cường công tác truyền thông, truyền thông nguy cơ, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, giáo dục vệ sinh tại những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như: trường học, khu công nghiệp, chợ, bến xe.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối hợp với ngành Y tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Phối hợp liên ngành

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thvới ngành Y tế trong tổ chức và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh chủ động.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chủ động trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời diễn biến tình hình và kết quả thực hiện theo quy định.

- Ban hành kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh của ngành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng, tại các cơ sở điều trị, tăng cường khám sàng lọc bệnh nhân, tổ chức thu dung, điều trị, cách ly kịp thời theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở điều trị sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

- Thực hiện chế độ thường trực chống dịch và chế độ báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Giám sát chặt chẽ bệnh trên đàn gia cầm, tại các cơ sở chăn nuôi, các cơ sở giết m, mua bán, ấp nở gia cầm, nơi có ổ dịch cũ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc giết mổ, mua bán, vận chuyển gia cầm, đặc biệt là các loại gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Phối hợp với ngành Y tế xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

3. Sở Công thương

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các hiện tượng đầu cơ ngân hàng, nâng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, nhất là đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh,...

- Phối hợp với các ngành quản lý giá các mặt hàng thiết yếu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và chng tư thương lợi dụng dịch, bệnh để tăng giá các mặt hàng liên quan.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường chủ động phối hợp với ngành y tế tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cho học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường.

- Khi có dịch bệnh xảy ra tại nhà trường cần phối hợp với lực lượng y tế thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý tại chỗ theo quy định của chuyên môn để hạn chế tối đa sự lây lan.

- Cung cấp thông tin kịp thời về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của ngành, đơn vị mình và phối hợp với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; sẵn sàng hỗ trợ địa phương bạn khi cần thiết.

- Đảm bảo các nguồn lực sẵn sàng ứng phó và chủ động phòng, chống dịch bệnh của địa phương.

IV. ĐẢM BẢO HẬU CẦN

- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế tổng hợp dự toán chi tiết nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Khuyến khích thực hiện xã hội hóa các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh) để tổng hợp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2627/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Hòa Bình 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2627/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Hòa Bình 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2627/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2627/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Hòa Bình 2018

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2627/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Hòa Bình 2018

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực