Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT

Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT năm 2015 bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT 2015 giấy phép hoạt động cảng đăng ký phương tiện thủy nội địa Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2627/QĐ.UBND-GT

Nghệ An, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2009/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ PHÂN CẤP CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CẢNG, BẾN VÀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa; Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 1364/SGTVT-VT ngày 10/6/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh về việc phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Lý do: Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý cảng, bến thủy nội địa và Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, cấp phường xã trong công tác cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa và đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan việc bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/02/2009 của UBND tỉnh; đồng thời, hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân về trình tự thủ tục giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính ph;
-
Bộ Giao thông Vận tải;
-
Cục kim tra VB QPPL - Bộ Tự pháp;
-
Thưng trực Tnh ủy;
-
Thường trực ND tỉnh;
- Đoàn Đ
ại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Chủ tịch và các PCT UBND tnh;
-
PVP CN UBND tnh;
-
Lưu VT, ĐTXD (A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Thanh Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2627/QĐ.UBND-GT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2627/QĐ.UBND-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2627/QĐ.UBND-GT

Lược đồ Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT 2015 giấy phép hoạt động cảng đăng ký phương tiện thủy nội địa Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT 2015 giấy phép hoạt động cảng đăng ký phương tiện thủy nội địa Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2627/QĐ.UBND-GT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýHuỳnh Thanh Điền
       Ngày ban hành24/06/2015
       Ngày hiệu lực24/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT 2015 giấy phép hoạt động cảng đăng ký phương tiện thủy nội địa Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2627/QĐ.UBND-GT 2015 giấy phép hoạt động cảng đăng ký phương tiện thủy nội địa Nghệ An

           • 24/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực