Quyết định 2628/QĐ-UBND

Quyết định 2628/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2628/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Thanh tra Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2628/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 786/TT-TTr ngày 08/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (03 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và cơ quan có liên quan, căn cứ Quyết định này điều chỉnh quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực giải quyết tố cáo) tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.05b).

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THAY THẾ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2628/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Trình tự thực hiện (ngày)

Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (B1: Tiếp nhận hồ sơ)

Phòng chuyên môn (B2: Thời gian giải quyết hồ sơ)

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh/Lãnh đạo UBND cấp huyện/ cấp xã (B3: Ký duyệt hồ sơ)

Phòng chuyên môn (B4: Vào sổ, trả kết quả)

A

Cấp tỉnh

1

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

30 ngày (đối với vụ việc phức tạp có thể gia hạn xác minh thêm, nhưng không quá 90 ngày)

0,5

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành thuộc UBND tỉnh: 19 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 79 ngày)

10

0,5

Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 04/11/2019

B

Cấp huyện

1

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

30 ngày (đối với vụ việc phức tạp có thể gia hạn xác minh thêm, nhưng không quá 90 ngày)

0,5

Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp huyện: 19 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 79 ngày)

10

0,5

Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 04/11/2019

C

Cấp xã

 

 

 

 

 

 

1

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

30 ngày (đối với vụ việc phức tạp có thể gia hạn xác minh thêm, nhưng không quá 90 ngày)

0,5

Công chức thuộc UBND cấp xã: 19 ngày (đối với vụ việc phức tạp tối đa 79 ngày)

10

0,5

Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 04/11/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2628/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Thanh tra Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2628/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Thanh tra Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2628/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2628/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Thanh tra Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2628/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Thanh tra Hòa Bình

           • 21/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực