Quyết định 2628/QĐ-UBND

Quyết định 2628/QĐ-UBND năm 2015 công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện do Tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2628/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh Quảng Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2628/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1325/KHĐT-VP ngày 16/9/2015 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

4

2

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

9

3

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

13

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

T-QBI-195902-TT Thủ tục số 1 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

22

2

T-QBI-196133-TT Thủ tục số 11 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

31

3

T-QBI-195908-TT T-QBI-195928-TT T-QBI-196038-TT T-QBI-196111-TT T-QBI-196118-TT T-QBI-196118-TT Thủ tục số 2, 4, 5, 6, 8, 9 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

39

4

T-QBI-196217-TT Thủ tục số 14 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký hợp tác xã chia

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

49

5

T-QBI-196233-TT Thủ tục số 15 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký hợp tác xã tách

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

59

6

T-QBI-196240-TT Thủ tục số 16 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký hợp tác xã hợp nhất

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

70

7

T-QBI-196248-TT Thủ tục số 17 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký hợp tác xã sáp nhập

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

77

8

T-QBI-196262-TT Thủ tục số 20 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

86

9

T-QBI-196262-TT Thủ tục số 20 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

91

10

T-QBI-196262-TT Thủ tục số 20 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

97

11

T-QBI-196262-TT Thủ tục số 20 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

102

12

T-QBI-196258-TT Thủ tục số 19 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

108

13

T-QBI-196111-TT T-QBI-196128-TT T-QBI-196041-TT Thủ tục số 7, 8, 10, mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

112

14

T-QBI-196254-TT Thủ tục số 18 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

115

15

T-QBI-196151-TT Thủ tục số 12 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

118

16

T-QBI-195924-TT Thủ tục số 3 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

125

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực ĐKKD thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

1

T-QBI-196212-TT Thủ tục số 13 mục I, Phần II QĐ số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD đối với hợp tác xã đăng ký thành lập mới, thay đổi tên, địa chỉ, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác trong địa bàn tỉnh, hoặc tỉnh, thành phố khác

Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2628/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh Quảng Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2628/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh Quảng Bình 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2628/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành23/09/2015
        Ngày hiệu lực23/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2628/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh Quảng Bình 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2628/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh Quảng Bình 2015

            • 23/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực