Quyết định 2629/QĐ-UBND

Quyết định 2629/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2629/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ Sở Xây dựng Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2629/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành quy định công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật hủy bỏ các thủ tục hành chính này Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC
- VP Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: XD, ĐTXD, TH;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính hoặc lý do hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

01

Cấp chứng chỉ quy hoạch

Theo Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng vviệc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Quy hoạch xây dựng

02

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tchức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lc).

Không phù hợp theo quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hoạt động xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2629/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2629/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2629/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2629/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ Sở Xây dựng Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2629/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ Sở Xây dựng Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2629/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2629/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ Sở Xây dựng Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2629/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ Sở Xây dựng Huế

            • 03/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực