Quyết định 263/QĐ-UBND

Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 về danh mục, định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng và mức hỗ trợ kèm nghề tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề đã được thay thế bởi Quyết định 2707/QĐ-UBND 2017 thực hiện 56/2017/NQ-HĐND về đào tạo trình độ sơ cấp Hà Tĩnh và được áp dụng kể từ ngày 22/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC, ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ, DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KÈM NGHỀ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cQuyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sdụng kinh phí thực hiện Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 ca UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mc hỗ trợ kèm nghề tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tnh Hà Tĩnh.

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1065/LĐTBXH-DN ngày 24/12/2012, sau khi có ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 2329/STC-HCSN ngày 23/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục nghề, mc hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 (ba) tháng tại các cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và hỗ trợ kèm nghề, truyền nghề tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh theo hình thức vừa học, vừa làm trên địa bàn tnh (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này được áp dụng đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong độ tui lao động. Đối với các nghề đào tạo chưa có tên trong danh mục, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ tình hình thực tế đtính toán định mức chi đào tạo phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng tại các cơ sở dạy nghề và mức hỗ trợ kèm nghtại các doanh nghiệp, cơ sở sn xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thuơng binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- B
LĐ-TB&XH,
- Bộ Tài chính;
- TT, Tnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Công Thương,
- Hội nông dân tnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh,
- Các phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo - Tin học (đăng ti);
- Lưu VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

DANH MỤC

CÁC NHÓM NGHỀ VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KÈM NGHỀ, TRUYỀN NGHỀ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày
21/01/2013 ca UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Nhóm nghề

Thời gian tối thiểu (tháng)

Mức hỗ tr(đồng/người/khóa)

1

Nông - Lâm - Ngư nghiệp

3

1.100.000

2

Thương mại, dịch vụ

3

1.200.000

3

Sản xuất đồ nhựa, cao su

3

1.200.000

4

Thủ công, mỹ nghệ

3

1.300.000

5

Công nghiệp, xây dựng

3

1.400.000

 

DANH MỤC VÀ ĐỊNH MỨC

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ, DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 21/01/2012 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

n ngh/nhóm nghđào tạo

Thời gian đào tạo (tháng)

Tng số gidạy ti thiểu/ khóa học

Trong đó

Mức kinh phí hỗ trợ

(đồng/học sink/khóa)

Lý thuyết

Thực hành

Hoạt động đánh giá

Đối tượng 1

Đối tượng 2

Đối tượng 3

I

Nhóm nghề nông - lâm - ngư nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bo vệ thực vật

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2

Thú y

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

3

Chăn nuôi gia cầm (gà/vịt/...)

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4

Chăn nuôi gia súc (trâu, bò/ lợn/ hươu/ dê ...)

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

5

Kỹ thuật nuôi dê

1

140

42

90

8

1.200.000

1.200.000

1.200.000

6

Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

7

Chế biến thy sản xuất khẩu

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

8

Kthuật bo quản cá xa bờ

2

280

80

185

15

1.000.000

1.000.000

1.000.000

9

Kthuật nuôi cá nước ngọt

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

10

Kthuật nuôi tôm th chân trắng

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

11

Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò, lợn

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

12

Kỹ thuật trồng trọt (lúa/ lạc, đậu/ sắn/ ngô ...)

2

280

80

185

15

1.200.000

1.200.000

1.200.000

13

Kthuật trồng nấm

1

140

42

90

8

1.500.000

1.500.000

1.500.000

14

Kỹ thuật trồng rng

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

15

Nhân giống cây (lâm nghiệp/ ăn quả ...)

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

16

Nuôi baba

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

17

Nuôi cá lồng bè

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

18

Nuôi ong lấy mật

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

19

Quản lý kinh tế trang tri

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

20

Sn xuất giống một số loài cá nước ngt

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

21

Sản xuất nông lâm kết hợp

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

22

Sơ chế m cao su

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

23

Trồng rau củ qu(bí/ cà rốt/ khoai tây

2

280

80

185

15

1.200.000

1.200.000

1.200.000

24

Trồng rau sạch

2

280

80

185

15

1.200.000

1.200.000

1.200.000

25

Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

26

Trng, chăm sóc và khai thác mủ cây cao su

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

27

Sa chữa, vận hành máy nông nghiệp, ngư nghiệp

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

II

Nhóm các nghề làm vườn

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kỹ thuật trồng hoa

2

280

80

185

15

1.800.000

1.800.000

1.800.000

29

Kỹ thuật trồng cây ăn quả (cam, bưởi/ dứa ....)

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

30

Trồng và chế biến dược liệu

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

31

Trồng và chăm sóc cây cnh

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

III

Nhóm nghề Công nghiệp - Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Điện công nghiệp

3

420

125

275

20

2.500.000

2.500.000

2.000.000

33

Điện dân dụng

3

420

125

275

20

2.500.000

2.500,000

2.000.000

34

Kỹ thuật cốt thép

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

35

Hàn

3

420

125

275

20

3.000.000

2.500.000

2.000.000

36

i phương tiện thủy nội địa

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

37

Nề dân dụng

3

420

125

275

20

2.500.000

2.500.000

2.000.000

38

Sn xuất gạch không nung

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

39

Sa cha ô tô

3

420

125

275

20

3.000.000

2.500.000

2.000.000

40

Vận hành các loại máy công trình (xúc/ đào/ ủi...)

3

420

125

275

20

3.000.000

2.500.000

2.000.000

IV

Nhóm nghề Thương mại - Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Sa cha điện thoại di động

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

42

Sửa cha, bo trì xe máy

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

43

Tin học

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

44

Lp ráp và sa chữa máy tính

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

45

Chế biến sn phẩm từ cây lương thực (bún khô/ đậu phụ...)

1

140

42

90

8

1.200.000

1.200.000

1.200.000

46

Chế biến nem, ch...

1

140

42

90

8

1.200.000

1.200.000

1.200.000

47

Chế biến thủy sn, nước mm

1.5

210

65

137

8

1.200.000

1.200.000

1.200.000

48

Giúp việc gia đình

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

49

Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

50

Kỹ thuật buồng, bàn

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

51

Kthuật chế biến hấp sấy cá, mực

1

140

42

90

8

1.800.000

1.800.000

1.800.000

52

Kỹ thuật chế biến món ăn và dịch vụ nhà hàng

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

53

Kỹ thuật pha chế các loại thức uống cho quầy Bar

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

54

Kthuật sơ chế và bảo quản hoa màu

1

140

42

90

8

1.800.000

1.800.000

1.800.000

55

Kthuật sơ chế và bảo qun sn phẩm từ cây lương thực

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

56

Làm hương truyền thống

1

140

42

90

8

1.100.000

1.100.000

1.100.000

57

Nghiệp vụ du lịch

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

58

Nhân viên y tế thôn, bn

3

420

125

275

20

900.000

900.000

900.000

59

Nữ công gia chánh và dịch vụ du lịch cộng đồng

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

60

Quản lý lắp đặt vận hành hệ thống nước sinh hoạt

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

61

Sản xuất phân bón hu cơ từ rác thi sinh hoạt

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

62

Sản xut thức ung có men (rượu/ bia ...)

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

63

Trang điểm, làm đầu (thiết kế tạo mu tóc/ trang đim thẩm mỹ...)

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

64

Kỹ thuật gia công bóng khâu tay (khâu bóng đá, bóng chuyền..)

3

420

125

275

20

1.500.000

1.500.000

1.500.000

65

Xoa bóp bấm huyệt

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

V

Nhóm tiểu thủ công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Chạm khắc (chạm khắc hoa văn phù điêu/ chạm khm tam khí tranh đồng…)

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

67

Đan mành rành

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

68

Kỹ thuật sản xuất chi đót

1

140

42

90

8

800.000

800.000

800.000

69

May công nghiệp

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

70

May dân dng

3

420

125

275

20

2.000.000

2.000.000

2.000.000

71

Mây tre đan

2

280

80

185

15

1.500.000

1.500.000

1.500.000

72

Mộc n dụng

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

73

Mộc mỹ nghệ

3

420

125

275

20

2.500.000

2.500.000

2.000.000

74

Thêu ren

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

VI

Nhóm nghkhác

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Dạy bsung kiến thức và một s knăng nghề

3

420

125

275

20

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Ghi chú:

1. Quy đnh khung định mức chi

- Chi phí cho giáo viên dạy lý thuyết không vượt quá 10% so với tổng chi phí cho một lớp đào tạo.

- Chi phí dạy thực hành: bao gồm: Lương giáo viên, phôi liệu, nguyên vật liệu, thiết bị, khấu hao tài sản cố định lớp học, thuê vận chuyn thiết bị đi với những nghdạy lưu động, chnh sửa biên soạn chương trình, giáo trình (nếu có) không dưi 75 % tổng chi cho 1 lớp đào tạo.

- Chi quản lý, tuyn sinh, khai giảng, bế giảng, tài liệu học viên, cấp chng chnghề, thuê địa điểm học (nếu có).... Không vượt quá 15 % so với tổng chi phí cho 1 lớp học.

2. Quy định lớp học

- Số học viên quy định không vut quá 35 người / lớp;

- Định mức trên chưa tính tiền ăn, đi lại cho các đối tượng: Lao động nông thôn thuộc diện được hưng chính sách ưu đãi người có công đối vi cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiu số, người tàn tật, người bị thu hồi đt canh tác (Tiền ăn mỗi ngày thực học 15.000/học viên, đi lại xa nơi cư trú từ 15km trlên được htrợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng vi mức tối đa không quá 200.000 đng/ngưi/khóa học);

- Trên đây là mức quy định tối đa về thời gian đào tạo và chi phí đào tạo cho các nghề. Tùy theo điều kiện, nhu cầu học nghề của người học, các cơ sở dạy nghề, kèm nghề xây dựng chương trình đào tạo, dự toán tài chính chi tiết phù hợp với thực tế nhưng không vượt mức quy định trên gi v SLao động-Thương binh và Xã hội thm định kế hoạch, phê duyệt dự toán trước khi mở lớp đào tạo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2013
Ngày hiệu lực21/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu263/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành21/01/2013
        Ngày hiệu lực21/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2013 định mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề