Quyết định 2632/QĐ-UBND

Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2632/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại;

Căn cứ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”;

Căn cứ Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1493/TTr-STP-BTTP ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng và Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh;
- Bí thư các Quận ủy - Huyện ủy;
- Đoàn Luật sư và Hội Luật gia TP;
- Các Báo, Đài Trung ương và Thành phố;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học
chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố;
- Các Văn phòng Thừa phát lại;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV, PCNC (2b);
- Lưu:VT, (NC-K) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kế hoạch này xác định các nhiệm vụ và công việc cụ thể mà chính quyền thành phố, các cơ quan đơn vị tập trung triển khai trong cả giai đoạn 2013 - 2015 để thực hiện thành công chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt và bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xã hội hóa một số nội dung hoạt động tư pháp và thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, phù hợp với điều kiện cụ thể tại thành phố.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại, đồng thời, bảo đảm yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt chủ trương, mục đích; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thành công chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh:

a) Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy.

b) Tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương, mục đích của việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện thành công chủ trương tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố.

- Chủ trì Hội nghị: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thành phần tham dự Hội nghị: đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện các Quận ủy - Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung Hội nghị: Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, nội dung của Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” và các văn bản quy phạm pháp luật về Thừa phát lại; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, của cán bộ, công chức về mục đích, ý nghĩa của chủ trương này, nắm được nội dung, phạm vi công việc của Thừa phát lại, đặc biệt là phân biệt được bản chất của Thừa phát lại dưới chế độ cũ và Thừa phát lại trong chế độ xã hội chủ nghĩa ngày nay; quán triệt trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố.

- Thời gian tổ chức Hội nghị: sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố với nội dung và hình thức phù hợp:

a) Tiếp tục hoàn thiện về nội dung và hình thức của Chuyên trang về Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và liên kết trên các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trong suốt quá trình thí điểm.

b) Mở chuyên mục hoặc loạt bài để thông tin tuyên truyền về Thừa phát lại với nội dung phổ cập phù hợp với quần chúng nhân dân trên Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân, báo giấy, báo điện tử và các phương tiện truyền thông khác của thành phố:

- Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan báo chí của thành phố.

- Thời gian thực hiện: trong suốt quá trình thí điểm.

c) Tiếp tục tổ chức các hội nghị tập trung để thông tin, tuyên truyền và phổ biến chuyên đề về chế định Thừa phát lại cho từng nhóm đối tượng cụ thể với nội dung phù hợp:

- Đơn vị thực hiện:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức quận - huyện, phường - xã, thị trấn, báo cáo viên pháp luật, hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở, Trưởng Ban điều hành Khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố: Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với lực lượng Công an thành phố: Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự thành phố: Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn thành phố: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, công chức và viên chức Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và quận - huyện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với luật sư, luật gia: Đoàn Luật sư và Hội Luật gia thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện.

+ Đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên các cơ sở đào tạo luật trên địa bàn thành phố: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2013.

d) Tiếp tục tổ chức đối thoại trực tuyến với nhân dân về chế định Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

đ) Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến pháp luật về Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

e) Trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu và cung cấp thông tin về Thừa phát lại khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phát triển nghề Thừa phát lại:

a) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về Thừa phát lại:

- Tổ chức đào tạo về nghề Thừa phát lại để tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại cho Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự và Học viện Tư pháp thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2013.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho Thừa phát lại và thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại:

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của việc thí điểm.

c) Phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại:

Rà soát thực trạng đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, xác định nhu cầu của các văn phòng Thừa phát lại về số lượng cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại. Từ đó, xây dựng phương án phát triển đội ngũ thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại cả về số lượng lẫn chất lượng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2013.

d) Phát triển các văn phòng Thừa phát lại:

- Trước mắt, cho phép thành lập thêm 04 văn phòng Thừa phát lại tại các quận - huyện mà Bộ Tư pháp đã thống nhất với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1563/BTP-TCTHADS ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tư pháp.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

- Sau đó, tùy vào tình hình thực tiễn, yêu cầu của việc thí điểm, tình hình nhân sự (Thừa phát lại mới được bổ nhiệm) và chủ trương của Bộ Tư pháp, cho phép thành lập thêm một số văn phòng Thừa phát lại tại các quận - huyện khác trên địa bàn thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện.

- Bên cạnh đó, khuyến khích các văn phòng Thừa phát lại do một Thừa phát lại thành lập (tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân) chuyển đổi sang văn phòng Thừa phát lại do từ hai Thừa phát lại trở lên thành lập (tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh).

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện.

4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về Thừa phát lại:

a) Tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động của các văn phòng Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện nơi văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2013.

b) Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động của Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan theo quy định pháp luật.

5. Công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại:

a) Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nêu tại Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

b) Tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Sở Tư pháp với các văn phòng Thừa phát lại; giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Cục Thi hành án dân sự để kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của việc thí điểm.

c) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong phạm vi, quyền hạn của mình có hình thức hỗ trợ khác cho hoạt động của Thừa phát lại.

6. Tổ chức sơ kết và tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại:

a) Tổ chức sơ kết và tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết và tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại trên phạm vi cả nước:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

7. Công tác phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại:

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện:

- Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Giao Giám đốc Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Định kỳ có sơ kết, đánh giá, đề xuất bổ sung các công việc cụ thể cho từng nội dung, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch này, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2632/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2632/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2632/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại TPHCM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2632/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại TPHCM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2632/QĐ-UBND năm 2013 tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại TPHCM

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực