Quyết định 2633/QĐ-UBND

Quyết định 2633/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2633/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2633/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3488/TTr-SKHĐT ngày 14/6/2019 và Báo cáo thm tra số 671/BC-VP ngày 27/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b kèm theo Quyết định này Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (giữ nguyên shồ sơ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC) và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thm quyn giải quyết của UBND cp huyện tỉnh Thanh Hóa đã được công bố tại Phn I Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP (bản điện tử);
- Chủ tịch
UBND tỉnh (để báo cáo);
- Trung tâm Phục vụ h
ành chính công tỉnh;
- Cổng th
ông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa)

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (được giữ nguyên số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính (số hồ sơ của TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Nội dung được sửa đổi, bổ sung

1.

Đăng ký thành lập hợp tác xã (BKH-THA-271961

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa hoặc qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển: https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn

Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 4767/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh

- Tên TTHC

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Yêu cầu, điều kiện

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

2.

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (BKH-THA-271962)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn; CCPL

3.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (BKH-THA-271963)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 10.000 đồng/lần cấp

- Tên TTHC

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

4.

Đăng ký khi hợp tác xã chia (BKH-THA-271964)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa hoặc qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển: https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn

Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

5.

Đăng ký khi hợp tác xã tách (BKH-THA-271965)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Yêu cầu, điều kiện

- Căn cứ pháp lý

6.

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (BKH-THA-271966)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

7.

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (BKH-THA-271967)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 10.000 đồng/lần cấp

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

8.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm khi doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (BKH-THA-271968)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa hoặc qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển: https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn

Không quy định

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh

- Tên TTHC

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Kết quả giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý (Gộp 04 TTHC cấp lại thành 01 TTHC)

9.

Giải thể tự nguyện hợp tác xã (BKH-THA-271972)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Tên TTHC

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

10.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (BKH-THA-271973)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

11.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (BKH-THA-271974)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa hoặc qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển: https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

12.

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (BKH-THA-271975)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

13.

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (BKH-THA-271976)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/44/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Bộ KHĐT;

- Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tinh Thanh Hóa về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Thanh hóa sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

14.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của (BKH-THA-271977)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Cách thức thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Thời hạn giải quyết

- Mẫu đơn

- Căn cứ pháp lý

15.

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (BKH-THA-271978)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa hoặc qua mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển: https://dangkyhtx.dkkd.gov.vn

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Cơ quan giải quyết

- Căn cứ pháp lý

16.

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (BKH-THA-271979)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

Không quy định

- Trình tự thực hiện

- Thành phần hồ sơ

- Cơ quan giải quyết

- Căn cứ pháp lý

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TTHC

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1.

BKH-THA-271969

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Bãi bỏ theo Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (do công bố gộp 4 TTHC vào 1 TTHC, đổi tên TTHC và dùng lại Mã: BKH-THA-271968)

2.

BKH-THA-271970

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

3.

BKH-THA-271971

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2633/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2633/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2019
Ngày hiệu lực02/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2633/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2633/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2633/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2633/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành02/07/2019
       Ngày hiệu lực02/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2633/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2633/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa

           • 02/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực