Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT 2017 Sổ tay hướng dẫn Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2634/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢVAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với các Chương trình, dự án sử dụng nguồn vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

Căn cứ quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”;

Căn cứ Quyết định số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”;

Xét tờ trình số 13/TTr-TCTL-QLNN ngày 16/5/2017 của Tổng cục Thủy lợi đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tại Báo cáo thẩm định đề xuất điều chỉnh, bổ sung sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” số 303/BC-HTQT-ĐP ngày 09/6/2017 của Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (Tài liệu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày 07/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ Chương trình và các cơ quan được giao tham gia triển khai Chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng những quy định trong sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, quy định hiện hành của Việt Nam và của nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- C
ác Bộ: GD&ĐT, YT, TC, KH&ĐT;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu VT, HTQT(NTĐ-40).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2634/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2634/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực22/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2634/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT 2017 Sổ tay hướng dẫn Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT 2017 Sổ tay hướng dẫn Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2634/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành22/06/2017
        Ngày hiệu lực22/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT 2017 Sổ tay hướng dẫn Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2634/QĐ-BNN-HTQT 2017 Sổ tay hướng dẫn Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn

            • 22/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực