Quyết định 2638/QĐ-UBND

Quyết định 2638/QĐ-UBND năm 2016 quy định tạm thời giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định 2638/QĐ-UBND 2016 giá dịch vụ tạm thời thu gom vận chuyển rác sinh hoạt Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2638/QĐ-UBND 2016 giá dịch vụ tạm thời thu gom vận chuyển rác sinh hoạt Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2638/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 1355/TTr-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2016; Báo cáo thẩm định số 1289/STC-QLG ngày 19/12/2016 của S Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

Các mức giá thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt tại Phụ lục kèm theo Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Đối tượng thu, nộp giá dịch vụ

- Đối tượng thực hiện thu: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt được thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

- Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đang hoạt động, cư trú trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có rác thải ra môi trường đều phải thực hiện nộp tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo mức giá quy định trên.

Việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện thu theo tháng.

Điều 3. Quản lý dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

- Tổ chức thực hiện thu: Đơn vị cung ng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt môi trường tự tổ chức thu dịch vụ trong phạm vi cung ứng dịch vụ của mình, số thu dịch vụ được tính doanh thu của đơn vị, thực hiện hạch toán kế toán và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thanh toán kinh phí giữa đơn vị đảm bảo nguồn kinh phí chi trả dịch vụ vệ sinh môi trường với đơn vị cung cấp dịch vụ.

Căn cứ số tiền phải thu dịch vụ mà đơn vị cung ng dịch vụ phải thu trong năm (theo số đối tượng phải nộp thực tế) với kinh phí thực tế phải trả (khối lượng công việc nghiệm thu thực tế và đơn giá) theo hợp đồng giữa đơn vị đảm bảo nguồn chi trả với đơn vị cung ứng dịch vụ, các bên thanh toán bù trừ vào phần ngân sách phải thanh toán theo quy định.

- Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom,vận chuyển rác thải sinh hoạt phải đăng ký với cơ quan Thuế mua hoặc in phát hành chứng từ thu theo quy định để cấp cho người nộp tiền.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

2. Cục Thuế tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế; hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai nộp thuế, quyết toán thuế đối với doanh thu thu được theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt theo địa bàn quản lý để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt; phi hp với cơ quan đơn vị được giao tổ chức triển khai thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

4. Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt có trách nhiệm:

- Thực hiện thông báo công khai về đối tượng thuộc diện phải chi trả dịch vụ, mức giá và các thủ tục nộp tiền dịch vụ theo quy định.

- Khi thu tin dịch vụ thu gom, vận chuyn rác thải sinh hoạt phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp tiền theo quy định và thu đúng theo mức giá đã thông báo.

- Nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng hp đồng đã ký kết, cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

- Báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm tình hình thực hiện thu giá dịch vụ về Sở Tài chính, Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

5. T chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2017.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6 (thực hiện);
- Bộ Tài chính;
- Th
ường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: các PCVP, CV (XD, TH);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, TH(HT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng)

STT

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

1

Hộ gia đình, cá nhân không có hoạt động sản xuất, kinh doanh

đồng/khẩu/tháng

5.000

 

2

Các hộ buôn bán nhỏ, kinh doanh tại nhà (hàng nước, bánh cuốn, may mặc, sửa chữa công cụ, dụng cụ cầm tay, cắt tóc, uốn sấy tóc...)

đồng/hộ/tháng

25.000

 

3

Các cửa hàng tư nhân, sản xuất đ g, sản xuất cửa hoa sắt, đồ trang trí nội thất, hàng tạp hóa, sửa chữa đồ điện gia đình, nhà trọ tư nhân, sửa chữa xe máy, hiệu tóc ở ki ốt và các dch v khác

đồng/quầy, kiốt/tháng

50.000

 

4

Các hàng ăn ung, giải khát, bán hàng đêm ở ki ốt (được phép kinh doanh từ 18h đến 23h30')

đồng/quầy, kiốt/tháng

80.000

 

5

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu, lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng và các đơn vị có tính chất hành chính, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp

đồng/người/tháng

2.500

 

6

Các cơ quan hành chính sự nghiệp, sự nghiệp có thu, lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng và các đơn vị có tính chất hành chính, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp (có kết hợp sản xuất kinh doanh, phục vụ ăn uống tại đơn vị)

đồng/m3 rác

198.000

 

7

Bệnh viện, trường học, nhà trẻ, nhà hàng, Nhà nghỉ, khách sạn, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh (tính theo lượng rác thực tế)

đồng/m3 rác

198.000

 

8

Cơ sở sửa chữa ô tô

đng/cơ sở/tháng

83.500

 

9

Đối với các hàng kinh doanh tạm thời bên lề đường, hè phố để kinh doanh ăn uống, giải khát, buôn bán nhỏ lẻ

 

 

 

9.1

Hàng cà phê

đng/quy, hàng/tháng

130.000

 

9.2

Hàng cháo, phở

đồng/quầy, hàng/tháng

130.000

 

9.3

Các mặt hàng khác

đồng/quầy, hàng/tháng

60.000

 

9.4

Hàng quà

đồng/quầy, hàng/tháng

45.000

 

10

Đối với các công trình xây dựng được phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

đồng/m3 rác

198.000

hoặc 13.000 đồng/m2

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2638/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2017
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2638/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2638/QĐ-UBND 2016 giá dịch vụ tạm thời thu gom vận chuyển rác sinh hoạt Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2638/QĐ-UBND 2016 giá dịch vụ tạm thời thu gom vận chuyển rác sinh hoạt Cao Bằng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2638/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành 31/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2017
Cập nhật năm ngoái

Văn bản gốc Quyết định 2638/QĐ-UBND 2016 giá dịch vụ tạm thời thu gom vận chuyển rác sinh hoạt Cao Bằng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2638/QĐ-UBND 2016 giá dịch vụ tạm thời thu gom vận chuyển rác sinh hoạt Cao Bằng