Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND quy hoạch Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TH
ANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2639/2015/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1339/2012/QĐ-UBND NGÀY 09/5/2012 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1389/SKHĐT-QH ngày 28 tháng 5 năm 2015 về việc báo cáo kết quả rà soát Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1339/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1339/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ (để thực hiện);
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2639/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2639/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2639/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND quy hoạch Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND quy hoạch Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2639/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành20/07/2015
       Ngày hiệu lực30/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND quy hoạch Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2639/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1339/2012/QĐ-UBND quy hoạch Thanh Hóa

           • 20/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực